5.5.2 Festivals en evenementen

Festivals en evenementen laten inwoners en gasten kennis maken met de Overijsselse gastvrijheid en gemeenschapszin, bijzondere natuur-, cultuur- en sportbeleving en dragen bij aan de (internationale) naamsbekendheid van Overijssel. Toegesneden arrangementen nodigen uit tot bezoek en (meerdaags-)verblijf en zorgen daarmee voor evenementgebonden werkgelegenheid en bestedingen.

Context

Het coalitieakkoord gaat uit van verbreding van het festival- en evenementenbeleid naar onder andere cultuur en (breedte)sport.

Acties

  1. 2016 is een overgangsjaar. Wij verlengen de ondersteuning van festivals en evenementen uit de periode 2013 - 2015 en houden rekening met enkele grotere (eenmalige) festivals en evenementen.

  2. In 2016 ontwikkelen we nieuw festival- en evenementenbeleid (inclusief monitor) 2017 en verder.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Eind 2015 stelden PS middelen beschikbaar voor het overgangsjaar 2016 evenementen. Daarin was € 40.000,- opgenomen voor de voorbereiding van het NK Wielrennen in Overijssel in 2017. Dit NK vindt echter plaats in Gelderland.  Het NK 2018 is nog niet vastgelegd. Met de KNWU vinden gesprekken plaats om de NK Wielrennen in 2018 in Overijssel te houden. Ter voorbereiding van dat NK is in 2017 € 40.000,- nodig.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag à € 40.000,- af te ramen van de begroting 2016 en toe te voegen aan de jaarschijf 2017, op prestatie 5.5.2.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van uitvoerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Mijlpalen:

Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019, zie PS/2016/380