5.5.1 Gastvrij Overijssel 2016 - 2019

Het programma 'Gastvrij Overijssel’ 2016 – 2019 verbindt partners (MKB Nederland, VNO-NCW, RECRON, HISWA, KHN, ANWB, Landschap Overijssel mede namens Staatsbosbeheer & Natuurmonumenten, Marketing Oost, Saxion en Windesheim) in een gezamenlijke agenda voor de vrijetijdseconomie in Overijssel en beoogt het gezamenlijk ondernemerschap te stimuleren en te versterken. De partners zoeken ook verbinding met partijen uit sport, zorg, cultuur, natuur en onderwijs.

Context

De sector vrijetijdseconomie heeft als vervolg op het provinciale uitvoeringsprogramma ‘Gastvrij Overijssel 2012 - 2015’ een eigen uitvoeringsprogramma opgezet. De provincie is gevraagd dit programma te faciliteren.

Acties

  1. De marketingcampagnes voor de vijf A-merken worden voortgezet op basis van de ambities van Gastvrij Overijssel 2.0. Met de partners maken wij hierover in het eerste kwartaal van 2016 afspraken.

  2. Het beleid en instrumentarium voor innovatie en productvernieuwing (PMPC), dat we gezamenlijk met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen hebben ontwikkeld, wordt met het veld besproken en doorontwikkeld.

  3. Wij ondersteunen de partners uit Gastvrij Overijssel om de beleving van routenetwerken voor fietsen, wandelen, ruiteren en varen(ook i.s.m. NBTC) te vergroten.

  4. Wij ondersteunen de partners uit Gastvrij Overijssel bij het opzetten van een programma voor transfer van kennis en onderzoek naar ondernemers en het verbinden van ondernemers aan onderwijsinstituten (Hogescholen Saxion & Windesheim en ROC’s).

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het faillissement van Twents Bureau voor Toerisme heeft geleid tot onderbesteding van de beschikbare middelen voor de marketing van Twente. Met Regio Twente wordt gewerkt aan enkele marketinginitiatieven om een inhaalslag te maken.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag à € 0,2 miljoen lasten door te schuiven vanuit 2016 en toe te voegen aan de jaarschijf 2017, op prestatie 5.5.1.

Uit Regionale Economie; Adviesdiensten KVO is er € 0,1 miljoen overgebleven waarvoor op basis van het oude KVO-programma geen bestemming meer bestaat.  Wij kondigen bj de jaarrekening 2016 aan deze middelen te laten vrijvallen aar de Algemene reserve.

De PMPC-regeling werd in september 2016 met een plafond van € 0,6 miljoen voor ondernemers  opengesteld. Wij verwachten dat deze projecten niet in 2016 kunnen worden gehonoreerd. De middelen voor 2016 worden binnen de uKvO beschikbaar gehouden voor het beleidsdoel.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag à € 0,6 miljoen toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, op prestatie 5.5.1.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Voor deze prestatie is nog vanuit het coalitieakkoord 2012-2015 een investeringsbudget van € 3,6 miljoen beschikbaar. Daarnaast is dit jaar € 7,5 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsvoorstel Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd 2016 - 2020. Daarmee komt het totaal beschikbare investeringsbudget voor deze prestatie op € 11,1 miljoen.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte op de Begroting 2016 opgenomen (resterend huidige begroting).

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

Statenvoorstel 'Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd 2016-2020’, zie PS/2016/287