5.4.1 Versterken ondernemerschap in Overijssel

Ondernemerschap is cruciaal voor de veerkracht en de vernieuwing van de Overijsselse economie. De provincie stimuleert ondernemerschap, niet alleen door risicokapitaal ter beschikking te stellen, maar ook door te investeren in de kwaliteit van het ondernemerschap, zowel in nieuwe (starters) als bestaande ondernemingen (groeiers). Daarmee beoogt de provincie de slagings- en doorgroeikansen van ondernemingen te vergroten.

Context

Starterondersteuning en stimulering ondernemerschap waren eerder primair het domein van de Kamer van Koophandel. Deze organisatie trekt zich terug op dit speelveld en daarmee is een hiaat ontstaan in de economische structuurversterking in…

Acties

  1. Opstellen investeringsvoorstel MKB en ondernemerschap.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Inmiddels is een aantal subsidieregelingen uitgewerkt en opengesteld. Gezien de termijn voor indiening van een aanvraag en afwikkeling daarvan zal de subsidieverlening in 2017 plaatsvinden. Daarnaast actualiseren we de meerjarenraming op deze prestatie.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben Gedeputeerde Staten besloten om een bedrag van € 0,6 miljoen lasten vanuit 2016 door te schuiven en per saldo toe te voegen aan de jaren 2017-2020.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.Het investeringsvoorstel MKB en ondernemerschap wordt in 2016 voor Provinciale Staten geagendeerd.