5.3.4 Risicofinanciering

In verschillende stadia van business development en ondernemersdemografie is geld nodig. Met leningen en participaties wordt risicokapitaal verstrekt aan Overijsselse ondernemers die willen starten en (door)groeien. Hiermee wordt werkgelegenheid behouden en gecreëerd.

Context

  • Het Participatiefonds PPM Oost is een revolverend fonds met vroege fase risicokapitaal van € 50.000 – 2,5 miljoen voor high tech MKB-bedrijven uit de topsectoren..Aandeelhouders via Oost N.V. zijn de Nederlandse Staat, de provincie…

Acties

  1. Ten aanzien van het Participatiefonds PPM Oost: in 2016 monitoren wij op de volgende aspecten: - Aantal participaties (totaal en voor betreffende jaar). - Totaal geïnvesteerd vermogen in euro’s. - Gemoeide werkgelegenheid bij uitgezette leningen en participaties fonds PPM in aantallen fte. - Breakdown naar inzet en resultaten per topsector. - Mate van revolverendheid in percentage en omvang.

  2. Ten aanzien van de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO): in 2016 monitoren wij op de volgende aspecten: - Aantal participaties en leningen (totaal en voor betreffende jaar). - Totaal geïnvesteerd vermogen in euro’s. - Uitgelokte investeringen. - Gemoeide werkgelegenheid bij uitgezette leningen en participaties fonds IFO in aantallen fte.

  3. Ten aanzien van Wadinko: in 2016 monitoren wij op de volgende aspecten: - Aantal participaties (totaal en voor betreffende jaar) in relatie tot de werkgelegenheid. - Totaal geïnvesteerd vermogen in euro’s.

Toelichting op voortgang

2016 is het eerste jaar dat het Innovatiefonds Overijssel operationeel is. In februari 2016 is het instrument 'Innovatiekredieten' opengesteld, met leningen tot 75.000 euro voor innovatieve projecten. In de eerste helft van 2016 is 1 Innovatiekrediet verstrekt waarbij de doorlooptijd 11 weken bedroeg. Een aantal aanvragen is in behandeling die naar verwachting in het derde kwartaal worden verleend. Hierover en over de doorlooptijden wordt in de jaarrekening 2016 gerapporteerd. Na deze eerste ervaringen zal het instrument in het vierde kwartaal 2016 worden geëvalueerd. Daarbij wordt een ondernemerspanel betrokken.

De Houdstermaatschappij en haar werkfondsen Innovatiefonds I, II en SPV Stork hebben half oktober hun definitieve Strategisch Beleidsplan ingediend. Wij zijn bezig met de beoordeling van de plannen en leggen ze ter instemming aan u voor in de vergadering van 25 januari 2017. Het traject om met elkaar tot een goede strategie te komen was intensief en heeft meer tijd gekost dan verwacht. Om geen verdere vertraging op te lopen is afgesproken dat het Innovatiefonds start met een pilot van 3 investeringen. Hoewel er veel leads in behandeling zijn, heeft dit nog niet geleid tot een participatie in een bedrijf.

In het tweede kwartaal is een bedrijf waaraan vanuit de Voorloperregeling Innovatiefonds Overijssel een lening is verstrekt failliet verklaard (RBN BV op 10 juni 2016).

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website Innovatiefonds