5.3.2 Van idee naar marktintroductie

Om continuïteit en groei van het MKB te bewerkstelligen voert de provincie beleid om kansrijke ondernemers vraaggestuurd te faciliteren bij innovatie. Om van idee tot marktintroductie te komen doorlopen ondernemers verschillende fasen. Het gaat hierbij om een proces van het onophoudelijk aanzwengelen en verbeteren van bedrijfsprocessen met als doel dat ondernemers succesvol zijn en blijven in gekozen (nieuwe) markten, oftewel business development. Dit kenmerkt zich door een ketenbenadering bestaande uit de volgende onderdelen: (1) ideevorming, ontmoeting, en consortiumvorming rond concrete thema’s, (2) business development: ontwikkeling businessplannen en zoeken van financiering, (3) ontwikkeling van demonstratieprojecten en implementatie, en (4) (internationale) marktintroductie.

Context

In dit speelveld zijn de ondernemers aan zet. Zij bepalen of en waarop zij willen innoveren, wij faciliteren met onze partners het proces.

Acties

  1. Het faciliteren van het organiseren van 150 ontmoetingen / evenementen gerelateerd aan innoveren. Aan deze bijeenkomsten nemen 6.000 deelnemers deel.

  2. Het faciliteren van het vormen van 30 private of publiek-private consortia.

  3. Het faciliteren van 300 ondernemingen door (financiële) ondersteuning en begeleiding.

  4. Het mogelijk maken dat 10 spin-offs ontstaan vanuit business development.

  5. Opstellen van een investeringsvoorstel voor smart industries.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

2016 is een overgangsjaar naar het nieuwe beleid en zijn geen eigen regelingen opengesteld. Doordat het nieuwe EFRO programma gelijktijdig veel verschillende regelingen openstelde voor het MKB, konden meerdere ondernemers en hun business cases gefinancierd worden. Mede hierdoor heeft het budget op 5.3.2. te maken met een onderuitputting terwijl de inhoudelijke doelstellingen wel gehaald worden.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten het budget 2016 voor prestatie 5.3.2 met € 1,2 miljoen te verlagen en terug te laten vloeien naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur en faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

Statenvoorstel #in - Overijssel innoveert en internationaliseert, zie PS/2016/871 Verwachte behandeling najaar 2016