5.2.1 Kiezen, leren en werken in de techniek

Wij zetten in op ’kiezen, leren en werken in de techniek’ en dragen zo bij aan het aanpassingsvermogen van ondernemers en werknemers in de technische sectoren. Dat draagt bij aan het behoud en de groei van de werkgelegenheid in Overijssel.

Context

Van de aansluiting van het onderwijs op de vraag vanuit het bedrijfsleven zijn Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV) op MBO-niveau en Centres of Expertise (CoE) op HBO-niveau opgericht. Daarnaast participeren wij in het landelijke Techniekpact…

Acties

  1. Opstellen investeringsvoorstel ‘Iedereen in Overijssel doet mee’. Conform het investeringsvoorstel worden aanvullende acties benoemd.

  2. Organiseren dat de regionale Techniekpactprogramma’s en Smartindustry-agenda (B’OOST) op elkaar aansluiten.

  3. Herijking Techniekpactafspraken in Overijsselse regio’s.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

De vaststelling en invoering beleid midden 2016 leidt tot een vertraagde budgetuitputting. Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag à € 1,1 miljoen lasten door te schuiven vanuit 2016 en toe te voegen aan de jaarschijf 2017, op prestatie 5.2.1.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Voor deze prestatie is in 2016 een investeringsbudget van € 6,6 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsvoorstel 'Iedereen in Overijssel doet mee! 2016 - 2019'.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte op de Begroting 2016 opgenomen (resterend huidige begroting).

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Project website

Landelijk Techniekpact

Mijlpalen:

Statenvoorstel ‘Iedereen in Overijssel doet mee’, zie PS/2016/196