5.1.4 Breedband: digitale bereikbaarheid op woon- en werklocaties in het buitengebied

Snel en betrouwbaar internet draagt, door de verdere digitalisering van diensten en producten, bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en de leefbaarheid in het buitengebied. Wij stimuleren de aanleg van de benodigde infrastructuur op werklocaties (wit gebied) en in het buitengebied met garantstellingen en subsidies.

Context

De aanleg van glasvezel in het buitengebied wordt - behalve in Noord-Twente – vooralsnog niet door marktpartijen opgepakt. De provincie Overijssel faciliteert daarom regionale (burger)initiatieven. Insteek daarbij is om marktpartijen te bewegen…

Acties

  1. 50% van het buitengebied is voorzien van breedband, dan wel in aanleg genomen.

  2. Alle kleinere bedrijventerreinen (<50 bedrijven) in gebieden met glasvezel hebben een breedbandnetwerk dan wel de mogelijkheid tot aanleg daarvan.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Doordat de markt de verglazing heeft opgepakt zijn er minder uitgaven op de exploitatie dan begroot. Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten het budget 2016 voor prestatie 5.1.4 met € 0,7 miljoen te verlagen en terug te laten vloeien naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Wij hebben aangegeven in de Perspectiefnota 2017 (PS/2016/400) dat er vrijval van geoormerkte middelen zal plaatsvinden naar rato van de realisatie van de aansluitingen. Bij de jaarrekening 2016 zal dit leiden tot een vrijval van € 7,1 miljoen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Bij deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: