5.1.1 Werklocaties: basis op orde

Wij sturen op de kwantiteit en kwaliteit van werklocaties: spoor 1 ‘basis op orde’. We beogen knelpunten in vraag / aanbod te voorkomen. Het is van belang dat de door de markt gewenste typen werklocaties tijdig beschikbaar zijn. Interventies lopen (1) via het ruimtelijk spoor (werklocatievisies; (re)programmeren), (2) via gerichte investeringen (HMO; met partners) en (3) via kennisdeling (over slim beheer / onderhoud en duurzaamheid).

Context

De markt voor werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren) verschuift van een groei- naar een krimp-/vernieuwingsmarkt. De match tussen vraag en aanbod is primair een lokale opgave en daarmee een gemeentelijke verantwoordelijkheid (ruimtelijk…

Acties

  1. Inventarisatie aanpak ruimtelijk spoor (werklocatievisies; (re)programmeren).

  2. De opdracht aan Herstructureringsmaatschappij Overijssel wordt gecontinueerd inclusief een verruiming naar alle soorten werklocaties (voor gerichte investeringen).

  3. Doorlopend beleid in relatie tot revitalisering bedrijventerreinen en aanpak leegstand kantoren.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

In monitor 2016-I is besloten een bedrag van € 250.000 beschikbaar te stellen als handreiking bij het opstellen en uitvoeren van gemeentelijk retailbeleid. Ondertussen is hiervoor per 1 oktober een subsidieregeling opengesteld. De aanvragen worden in 2017 beschikt. Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag à €250.000 aan lasten door te schuiven vanuit 2016 en toe te voegen aan de jaarschijf 2017, op prestatie 5.1.1

In 2017 ronden wij de programmeringsafspraken bedrijventerreinen met de gemeenten af. Na afronding daarvan richten we samen met de gemeenten de monitoring en het beheer van deze afspraken in. Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag à € 550.000 lasten door te schuiven vanuit 2016 en toe te voegen aan de jaarschijf 2017, prestatie 5.1.1.

Transformatie BTC gebouw

In de begroting 2016 is bij prestatie 5.1.1 (werklocaties: de basis op orde) de actie opgenomen om de opdracht van HMO te verbreden naar alle type werklocaties voor gerichte investeringen. Met het instemmen door uw Staten met het voorstel “verbreding opdracht HMO (PS/2016763)” maakt u het mogelijk om HMO een gerichte opdracht te geven om de transformatie van het BTC gebouw naar een mobiliteitscentrum mede te ontwikkelen. Wij stellen voor om de benodigde € 4,5 miljoen via aandelenstorting beschikbaar te stellen aan de HMO. Daarnaast stellen wij voor om een deel van de middelen ter grootte van € 4,5 miljoen die in de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel voor de 4e investeringstranche Innovatiedriehoek Twente zijn gestort over te hevelen naar de Algemene Financieringsreserve. Dit geheel in lijn met de systematiek zoals deze door uw Staten zijn vastgesteld in het kader van optimale inrichting provinciale financiën (PS/2014/1051) . Namelijk dat een investering in een financiële vaste activa (lees aandelenstorting in een verbonden partij) wordt gefinancierd door een storting van een even zo hoog bedrag in de Algemene Financieringsreserve.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: