4.7.1 Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur

Op basis van het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen provincie Overijssel 2016 - 2020 voeren wij het beheer en onderhoud uit aan de provinciale (vaar)weginfrastructuur.

Context

Het betreft het in stand houden van het provinciale wegennet, bestaande uit 644 kilometer hoofdrijbaan, 173 kilometer parallelweg en 521 kilometer fietspad, 154 kilometer waterweg (waarvan 130 kilometer vaarweg) en 338 kunstwerken op een zodanige…

Acties

  1. Uitvoeren dagelijks beheer (inclusief gladheidbestrijding) en onderhoud; continue proces.

  2. Uitvoeren groot onderhoud 2016 conform meerjarenuitvoeringsprogramma.

  3. Uitvoeren aanvullende maatregelen vanuit het Bouwbesluit.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie heeft een rol als wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.