4.6.7 N340 - N48 - N377

Ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming wordt de N340 - N48 opgewaardeerd en de N377 duurzaam veilig ingericht binnen de kaders van het provinciaal inpassingsplan en het besluit van Provinciale Staten.

Context

Wij voeren het project uit conform de besluiten uit de coalitieperiode 2009 - 2014, met name het statenbesluit PS/2014/248. Wij hebben een overeenkomst met de gemeente Zwolle, die financieel ook bijdraagt aan het project. De opwaardering, binnen…

Acties

  1. Opstellen van ontwerpen en uitvoeren van onderzoeken om te komen tot een uitvoerbaar project.

  2. Verwerven van vastgoed-/-percelen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

In deze prestatie hebben wij een uitvoerende en financierende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2023.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website N340

Mijlpalen:

Ter inzagelegging ontwerp Koninklijk Besluit onteigening tracédeel 2 (het nieuwe tracé)