4.6.4 N35

Ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid en bereikbaarheid van zowel personen- als goederenvervoer, stimuleren en financieren wij deels een door het Rijk te realiseren opwaardering van de N35 tussen Zwolle en Almelo (eindbeeld: 2x2 rijstroken 100 km/u). Dit draagt bij aan een veilige weg en bevordert de bereikbaarheid en leefbaarheid voor de kernen.

Context

De investeringsbijdrage van de provincie heeft er toe bijgedragen dat het Rijk de N35 een hogere prioriteit gegeven heeft en de uitvoering als geheel in 2022 afrond. Door het oplossen van mobiliteits- en verkeerveiligheidsknelpunten wordt de…

Acties

  1. Traject Zwolle - Wijthmen; Afronden tracébesluit en uitvoeringsbesluit door minister.

  2. Traject Wijthmen - Raalte - Nijverdal; Uitvoering verkeersveiligheidsmaatregelen door Rijkswaterstaat en gemeenten.

  3. Traject Wijthmen - Raalte - Nijverdal; Investeringsbesluit Kruising N35-N348 inclusief onderdoorgang spoor.

  4. Traject Nijverdal - Wierden; Planvormingfase door Rijkswaterstaat en vergunningentraject verplaatsing winputten Vitens door provincie; Aanpassing grondwaterbeschermingsgebied; Vergunningentraject begeleiden.

Toelichting op voortgang

Traject Wijthmen - Raalte - Nijverdal (actie 3): Het investeringsbesluit met betrekking tot knooppunt Raalte (N35/N348) wordt in het voorjaar van 2017 aan uw Staten voorgelegd. De vertraging wordt veroorzaakt door het zoeken naar medefinanciering en een langere voorbereiding.

Financiën

Toelichting op voortgang

De voorbereidings- en begeleidingskosten voor het traject Wijthmen - Raalte - Nijverdal (Knooppunt Raalte) en de coördinatiekosten voor het vergunningentraject verplaatsing winputten Vitens in het traject Nijverdal Wierden zijn hoger dan begroot.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor 2016 een bedrag van € 0,1 miljoen en voor de jaarschijven 2017 en 2018 respectievelijk € 0,2 miljoen en € 0,1 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, over te hevelen naar prestatie 4.6.4.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Wij vervullen bij deze prestatie de rol van beïnvloeder, lobbyist en medefinancier.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

Investeringsbesluit kruising N35-N348 zal zoals gemeld niet in 2016 maar in 2017 aan uw Staten worden voorgelegd.