4.6.3 N34

Ten behoeve van de verbetering van de bereikbaarheid, voor zowel personen- als vrachtverkeer, bouwen wij de N34 om naar een veilige regionale stroomweg van 100 km/uur (2x1 rijstrook). Dit draagt bij aan een veilige weg tussen Witte Paal en de grens bij Drenthe en bevordert de bereikbaarheid en leefbaarheid voor de kernen.

Context

In 2007 heeft het Rijk de N34 tussen Witte Paal en de Drentse grens overgedragen aan de provincie Overijssel, met de afspraak dat wij deze ombouwen naar een veilige regionale stroomweg van 100 km per uur. Deze afspraken zijn vastgelegd in een…

Acties

  1. Afronding bestemmingsplanprocedure door gemeente Hardenberg.

  2. Voortzetting minnelijke grondverwerving en opstarten van onteigeningsprocedure.

  3. Aanbesteding en gunning.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

In de geraamde uitgaven voor 2016 waren reeds kosten opgenomen ten aanzien van de realisatie. De aanbesteding is enkele maanden naar achteren verschoven, zonder dat dit invloed heeft op de project-einddatum.

Op basis van deze voortgang komt in 2016 per saldo € 2,8 miljoen niet tot besteding en zal in 2017 gerealiseerd worden. De N34 kent meerdere dekkingsbronnen waarvan de reserve Verkeer en Vervoer als eerste wordt aangesproken. Hiervoor wordt nog een bedrag van € 0,5 miljoen bijgeraamd dat gedekt wordt uit de reserve Verkeer en Vervoer. Daarmee is de bijdrage uit de reserve Verkeer en Vervoer volledig gerealiseerd. Van de dekking uit de Kwaliteit van Overijssel wordt € 3,3 miljoen doorgeschoven naar 2017.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een budget van € 3,3 miljoen door te schuiven vanuit 2016 en toe te voegen aan de jaarschijf 2017, op prestatie 4.6.3.

Wij stellen u voor om het budget op prestatie 4.6.3 te verhogen met € 0,5 miljoen voor 2016, onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking Reserve Verkeer en Vervoer.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Provincie Overijssel is voor ruim 90% investeerder in de ombouw, maar is ook eigenaar van de weg en dus ook verantwoordelijk voor de veiligheid.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website N34 Witte Paal - Grens Drenthe