4.5.2 Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid

Ten behoeve van de verkeersveiligheid is naast een veilige infrastructuur, gedragsbeïnvloeding onontbeerlijk. Vanuit de Decentralisatie Uitkering Verkeer en Vervoer (voormalige BDU) worden bijdragen verleend aan gemeentelijke projecten en programma’s op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Daarnaast is het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Oost-Nederland (ROV Oost NL opgericht, waarvan de provincies Overijssel en Gelderland het gezamenlijk opdrachtgeverschap uitvoeren.

Context

De samenwerking met tal van partners staat centraal om de opwaartse trend in het aantal ernstige verkeersslachtoffers aan te pakken. Het ROV Oost-Nederland streeft naar het voorkomen van alle vermijdbare verkeersslachtoffers, met daarbij een…

Acties

  1. Uitvoering werkplan 2016 door het ROV Oost Nederland onder regie van provincie Overijssel en Gelderland.

  2. Verlenen van financiële bijdrage ten behoeve van het werkbudget van ROV Oost Nederland op basis van een goedgekeurd werkplan 2016.

  3. Verlenen subsidie aan projecten die een veilige verkeersdeelname van scholieren, fietsers en senioren bevorderen. Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met het ROV Oost-Nederland.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie is regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

ROVON