4.4.3 Synchromodaal vervoeraanbod in Overijssel

Ten behoeve van de economische bereikbaarheid van het goederenvervoer stimuleren we in samenwerking met de logistieke sector de ontwikkeling van een synchromodaal vervoeraanbod in Overijssel. Synchromodaal vervoer is, beredeneerd vanuit de logistieke keten, het optimaal gebruiken van water, spoor en weg. De verlader heeft vanuit het oogpunt van duurzaamheid, kosten, betrouwbaarheid en snelheid de optimale vervoerketen ter beschikking. Het organiseren van synchromodaal vervoer is één van de actielijnen in het kader van het nog op te stellen uitvoeringsagenda.

Context

In samenwerking met de logistieke actoren (bedrijfsleven, brancheorganisaties, onderwijs, kennisinstellingen en overheden) richting geven aan de actielijn synchromodaal vervoer.

Acties

  1. Afhankelijk van de uitkomsten van de Strategische Alliantie stellen we een uitvoeringsagenda op en bepalen we de inzet voor de actielijn synchromodaal vervoer voor (delen van) Overijssel.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De rol en inzet van de provincie in de actielijn synchromodaal vervoer wordt nog nader bepaald.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Afhankelijk van besluitvorming op 4.4.1 Strategische alliantie logistiek in Overijssel. (onderdeel van mogelijk kaderstellend voorstel bij 4.4.1)