4.4.2 Goederenvervoer over Water

Ten behoeve van het realiseren van de economische bereikbaarheid voor het goederenvervoer continueren we het lopende uitvoeringsprogramma (UVP) 'Goederenvervoer over water'. Het programma versterkt de logistieke sector in Overijssel en levert een bijdrage aan leefbaarheid en veiligheid.

Context

Het programma Goederenvervoer over water kent ook een link met het programma Beter Benutten via onder meer de bediening van bruggen en sluizen.

Acties

  1. Uitvoeren en afronden van het uitvoeringsprogramma 'Goederenvervoer over water'.

Toelichting op voortgang

Vanwege het niet nakomen van de afspraken door de begunstigde, heeft provincie Overijssel de verstrekte subsidie voor een LNG-vulpunt ingetrokken. Ook is er minder gebruik gemaakt van de geboden subsidieregeling voor de aanleg of verbetering van havenfaciliteiten. De drie Overijsselse havenregio’s Twente, Zwolle-Kampen en Deventer werken alle drie aan havenplannen en bereiden in dat kader subsidieaanvragen voor, maar het opstellen van deze plannen blijkt complex. De subsidieaanvragen zijn daardoor vertraagd en volgen naar verwachting in 2017 of 2018.

Financiën

Toelichting op voortgang

Op het uitvoeringsprogramma 'Goederen vervoer over water' komt mogelijk € 1,4 miljoen niet tot besteding in 2016.  Dit heeft onder meer te maken met een ingetrokken subsidie van € 0,45 miljoen voor een LNG-vulpunt voor de binnenvaart (vanwege het niet nakomen van subsidievoorwaarden) alsook met een aantal subsidieregelingen voor de aanleg of verbetering van havenfaciliteiten die in 2016 minder zijn aangesproken dan verwacht.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Voor deze prestatie is in totaal € 8 miljoen beschikbaar gesteld vanuit KvO. Dit vindt zijn oorsprong in 2012 (Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011Goederenvervoer over water  € 0,2 miljoen) en 2013 ( € 7,8 miljoen). Naast dit budget zijn voor deze prestatie ook middelen beschikbaar vanuit de Reserve Verkeer en Vervoer en de Reserve Waterwegen. Die middelen komen niet terug in deze grafiek.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte op de Begroting 2016 opgenomen (resterend huidige begroting).

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Het uitvoeringsprogramma goederenvervoer over water is een Overijssels programma, getrokken door de provincie (financiering vanuit KvO).

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2017.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website Goederenvervoer Overijssel

Mijlpalen:

De toezegging dat in 2016 een Statenbrief over de tussenresultaten van het uitvoeringsprogramma zou worden voorgelegd is achterhaald doordat de Rekenkamer Oost-Nederland in 2016 een onderzoek is gestart naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het uitvoeringsprogramma. Dit onderzoek wordt naar verwachting in december 2016 afgerond en vervolgens aangeboden aan uw Staten (2017).