4.3.1 Stimuleren fietsgebruik

Ten behoeve van een goede economische bereikbaarheid is een kwalitatief hoogwaardig en veilig fietssysteem van belang. Wij stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets als duurzaam vervoermiddel en als alternatief vervoermiddel voor de auto en openbaar vervoer voor reisafstanden tot 15 kilometer. Wij hebben daarbij tevens aandacht voor de consequenties (verkeersveiligheid) en de kansen van de komst van de elektrische fiets. Ook gedragsbeïnvloeding is een belangrijk component van de aanpak. Als vervolg op het Koersdocument Fiets worden regionale meerjarige fietsprogramma’s opgesteld (NoordWest Overijssel, Salland, Vechtdal en Twente) en bestaande stimuleringsacties geïntegreerd om het fietsgebruik te stimuleren door verbeteren infrastructuur en beïnvloeden van het gedrag. Hieronder valt ook de uitvoering van fiets gerelateerde onderdelen uit de lopende programma's zoals Beter Benutten en Ketenmobiliteit.

Context

In het Koersdocument Fiets is nadrukkelijk gekozen voor een integrale benadering, zowel vanuit de verschillende beleidsdisciplines (gezond en veilig leefmilieu, vrij tijd en economie, ketenmobiliteit en Beter Benutten) als vanuit de mens…

Acties

  1. Opstellen regionale meerjarige fietsprogramma's per gebied.

  2. Uitvoeren regionale meerjarige fietsprogramma's per gebied.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Mogelijk komt een bedrag van € 1,0 - 1,5 miljoen niet tot besteding in 2016. Dit is onder meer het gevolg van een aanbesteding op het terrein van fietsveiligheid, verkeerseducatie en fietsstimulering in samenwerking met het ROVON, welke nog niet heeft geleid tot gunning. Daarnaast heeft  de  voorbereiding en afstemming van infrastructurele maatregelen voor fietsstimulering/verkeersveiligheid met gemeenten meer tijd gevergd dan verwacht. Gelet op vorenstaande wordt alvast € 0,8 miljoen doorgeschoven voor uitvoering in 2017.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag à € 0,8 miljoen lasten door te schuiven vanuit 2016 en toe te voegen aan de jaarschijf 2017, op prestatie 4.3.1.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Voor deze prestatie is in totaal € 9,3 miljoen beschikbaar gesteld vanuit KvO. Dit vindt zijn oorsprong in 2015 (Koersdocument Fiets OverijsselUitwerking Koersdocument Fiets Overijssel € 0,1 miljoen) en in 2016 ( € 9,2 miljoen). Naast dit budget zijn voor deze prestatie ook middelen beschikbaar vanuit de Reserve Verkeer en Vervoer en de Algemene Middelen. Die middelen komen niet terug in deze grafiek.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte op de Begroting 2016 opgenomen (resterend huidige begroting).

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Binnen het fietsdossier heeft de provincie meerdere rollen, te weten wegbeheerder (provinciale fietspaden), regisseur van het proces (opstellen programma's fiets) en faciliteerder van middelen richting andere wegbeheerders (BDU subsidie).

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

In uw vergadering van 11 mei 2016 heeft u de Uitwerking Koersdocument Fiets Overijssel vastgesteld, zie PS/2016/172