4.2.7 Spoor Zwolle - Kampen

Ten behoeve van een goede economische bereikbaarheid werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam kernnet openbaar vervoer. De spoorlijn Zwolle - Kampen is onderdeel van het kernnet. We voeren het vastgestelde 'Verbeterplan spoor' (gereed 2017) uit en bereiden de implementatie van de concessie 2017 - 2032 voor.

Context

Samen met stakeholders werkt provincie Overijssel aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Voorbereiden van de realisatie van Station Stadshagen door gemeente Zwolle en aanpassing van station Kampen door gemeente Kampen.

  2. Voorbereiden van de elektrificatie van de spoorlijn door ProRail.

  3. Voorbereiden van de snelheidsverhoging door ProRail op het gedeelte Kampen - Stadshagen.

  4. Implementatie van de concessie Zwolle - Kampen 2017 - 2032 door de vervoerder.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking

Financiën

Toelichting op voortgang

Zoals aangegeven in Monitor 2016-I is gewacht met het opnemen van het projectbudget in de begroting, totdat er beter zicht was op de omvang en het verloop van het uitvoeringscontract met Prorail. Inmiddels is het contract met Prorail getekend en is de uitvoering gestart. Op basis van het geschatte kostenverloop wordt de begroting nu geactualiseerd. Dit leidt tot een bijraming van ruim € 0,6 miljoen in 2016 en € 6,3 miljoen in 2017. Conform het investeringsbesluit (PS/2013/878) worden hiervoor eerst de beschikbaar gestelde rijksmiddelen ingezet, daarna de uitvoeringsreserve KvO en de reserve Verkeer en Vervoer (oud BDU thans DUVV).  

PS wijziging:

Wij stellen u voor om incidenteel de lasten van prestatie 4.2.7 voor 2016 en 2017 te verhogen met € 0,5 miljoen respectievelijk € 5,7 miljoen onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking Reserve Verkeer en Vervoer a € 6,2 miljoen.

GS wijziging:

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 149.000 voor 2016 en € 273.000 voor 2017 vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, over te hevelen naar prestatie 4.2.7.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2032.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: