4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Ten behoeve van een goede economische bereikbaarheid werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam kernnet openbaar vervoer. De spoorlijn Zwolle - Enschede is onderdeel van het kernnet. We voeren het vastgestelde 'Verbeterplan spoor' (gereed 2017) uit en bereiden de implementatie van de concessie 2017 - 2032 voor.

Context

Samen met stakeholders werkt provincie Overijssel aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Voorbereiden van de elektrificatie van het gedeelte Zwolle - Wierden door ProRail.

  2. Voorbereiden van de snelheidsverhoging van het gedeelte Zwolle - Heino en het gedeelte Nijverdal - Wierden door ProRail.

  3. Begeleiden realisatie van een extra perron voor deze treindienst op station Zwolle door ProRail (zie ook prestatie 4.2.4).

  4. Uitvoeren verbeterplan Beter Benutten spoor door Zwolse onderwijsinstellingen (zie ook prestatie 4.2.5).

  5. Begeleiden implementatie van de concessie Zwolle - Enschede door de vervoerder.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Vanuit het verleden is voor het project "elektrificatie en verbetering treindienst Zwolle - Enschede een bate van € 24,5 miljoen begroot op boekjaar 2016. Als gevolg van: de omzetting van de Brede Doeluitkering naar een decentralisatieuitkering, het Rijk haar bijdrage in het tweede perronspoor rechtstreeks aan Prorail overmaakt, de WGR+ taken van Regio Twente geintegreerd zijn met de provincie en de baten gedeeltelijk ook aan boekjaar 2017 moeten worden toegerekend, moet de raming van 2016 worden herzien. Dit laat de totale omvang van de rijkscofinanciering overigens ongemoeid. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de rijksbaten (ivm omzetting BDU) niet meer onder prestatie 4.2.6 worden opgenomen, maar onder de Algemene Financieringsmiddelen (via Provinciefondsuitkering).

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om zowel de geraamde baat als de storting hiervan in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, met € 24,5 miljoen af te ramen op prestatie 4.2.6.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2032.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: