4.2.5 Spoor Vechtdallijnen

Ten behoeve van een goede economische bereikbaarheid werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam kernnet openbaar vervoer (OV). De Vechtdallijnen zijn onderdeel van het kernnet. Op het traject Zwolle - Emmen treffen we samen met provincie Drenthe maatregelen om de capaciteitsuitbreiding te realiseren. Het spoorgedeelte Almelo - Mariënberg optimaliseren we door het doortrekken van de treindienst naar Hardenberg en onderzoeken we de haalbaarheid van elektrificatie.

Context

Samen met stakeholders werkt provincie Overijssel aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Uitvoeren toezicht op voorbereiden van de snelheidsverhoging op het gedeelte Almelo - Mariënberg door ProRail, inclusief doorrijden naar Hardenberg (conform PS/2013/195).

  2. Uitvoeren verbeterplan Beter Benutten spoor door: a. Inzetten van extra treinmaterieel door de vervoerder. b. Spitsmijdende maatregelen door onderwijsinstellingen. c. Realisatie van opstelcapaciteit in Emmen door provincie Drenthe.

  3. Onderzoek naar de haalbaarheid van elektrificatie van het gedeelte Almelo-Mariënberg.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Voor de snelheidsverhoging en het doorrijden worden dit boekjaar geen verdere uitvoeringskosten meer verwacht, maar pas in 2017 bij de eindafrekening. Daarnaast wordt de bijdrage van gemeente Hardenberg (€ 1 mln) ontvangen. Als gevolg van deze ontwikkelingen kan de onttrekking aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel in totaal met € 2,7 miljoen worden verlaagd.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de lasten van prestatie 4.2.5 met 1,7 miljoen te verlagen, de baten met € 1 miljoen te verhogen alsook de onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met € 2,7 miljoen te verlagen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

De studieresultaten van het lopende verdiepend onderzoek elektrificatie zal uiterlijk in het vierde kwartaal 2016 aan uw Provinciale Staten worden voorgelegd.