4.1.1 Ontwikkelen netwerkvisie op totale mobiliteits- en logistieke opgave

We maken een integrale netwerkvisie. De netwerkvisie moet leiden tot een prioritering binnen de modaliteit en de onderlinge verbindingen van de verschillende modaliteiten uitgaande van de economische rol die een verbinding / netwerk heeft. Aan de hand van de resultaten daarvan kunnen keuzes gemaakt worden omtrent de kwaliteitsniveaus van verbindingen / netwerken en de financiering daarvan. Dit zal invloed hebben op investeringen op infrastructuur (weg, water, spoor, fiets en uitwisselpunten tussen de modaliteiten) en op structurele uitgaven voor de exploitatie van het openbaar vervoer en beheer en onderhoud van de infrastructuur.

Context

Maximaal inzetten op alle vervoersnetwerken en alle schakels binnen deze netwerken is onhaalbaar (budgettaire en personele krapte) waardoor in de toekomst vaker keuzes moeten worden gemaakt. Om deze keuzes beter te kunnen maken is er behoefte aan…

Acties

  1. Ontwikkelen netwerkvisie Overijssel.

Toelichting op voortgang

Zoals aangegeven bij de Monitor 2016-I wordt de Integrale Netwerkvisie Overijssel in 2017 aan uw Staten aangeboden.

Financiën

Toelichting op voortgang

In verband met de oplevering van de Integrale Netwerkvisie Overijssel in 2017, wordt het budget doorgeschoven naar 2017.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag à € 0,3 miljoen lasten door te schuiven vanuit 2016 en toe te voegen aan de jaarschijf 2017, op prestatie 4.1.1.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Provincie is regisseur voor het bovenlokale mobiliteitsbeleid en werkt samen met haar partners aan een zo goed mogelijke economische bereikbaarheid, betere verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Mijlpalen:

Het Statenvoorstel voor het vaststellen van de netwerkvisie wordt naar verwachting (zie inhoudelijke toelichting) doorgeschoven naar 2017 (Statenvoorstel vaststellen netwerkvisie niet in 2016).