3.5.1 Uitwerking Agro & Food beleid

Wij willen de komende periode verder vorm geven aan de uitvoering van ons Agro & Food beleid. Hiervoor gaan wij met de sector in gesprek over de vraag op welke wijze wij hen kunnen ondersteunen in duurzame ontwikkeling van de landbouw met een goede balans tussen economie en natuur in het landelijk gebied.

Context

In de Agro & Foodbrief hebben wij onze visie, ambities en beleidsuitgangspunten ten aanzien van een duurzame ontwikkeling van de Agro & Foodketens verwoord. Hierbinnen heeft de (primaire) landbouwsector onze bijzondere aandacht vanwege…

Acties

  1. Vertaling resultaat gesprek met de landbouwsector in concrete acties voor 2016 en later.

Toelichting op voortgang

In 2016 hebben we drie aandachtsgebieden voor de transitie van de primaire sector opgepakt:

- Verbetering van de leefomgeving rond agrarische bedrijven (volksgezondheid: geurhinder, endotoxinen, zoönosen, fijnstof, etc.) – dit onderwerp wordt uitgewerkt in de kwaliteitsimpuls agro&food van de Omgevingsvisie.

- Bodemvruchtbaarheid – dit onderwerp wordt uitgewerkt in het agro&food innovatielab duurzame voedselbodem. Dit innovatielab ondersteunen we in de periode 2016 – 2019.

- Actieplan vitale varkenshouderij (commissie Rosenthal) – de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel zijn in gesprek met de regiegroep vitale varkenshouderij over uitvoering van het actieplan. In 2017 worden hierover afspraken gemaakt.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is beïnvloeder en beleidsbepaler.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma agro & food in Overijssel 2016 - 2019, zie PS/2016/508