3.4.2 Milieu-innovatie in de landbouw

Uitwerken van een programma voor milieu-innovaties bij primaire landbouwbedrijven en de agrofoodketen, gericht op het verminderen van de milieubelasting voor een toekomstbestendige balans tussen natuur en economie.

Context

Als instrumentele uitwerking van het Agro & Foodbeleid van prestatie 3.5.1 werken wij, in samenspraak met de sector, een programma uit voor milieu-innovaties bij primaire landbouwbedrijven en de Agro & Foodketen. De invulling van dit…

Acties

  1. Met de landbouwsector een programma uitwerken voor milieu-innovaties.

  2. Een voorstel ontwikkelen en vaststellen over de inzet van de gereserveerde middelen.

  3. Uitvoeren van de voor 2016 geprogrammeerde activiteiten/projecten bij primaire landbouwbedrijven en de agrofoodketen.

Toelichting op voortgang

Het investeringsprogramma Agro & Food heeft u inmiddels vastgesteld. Het overleg met partijen en partners over de invulling hiervan vraagt meer tijd dan voorzien.

Wij studeren nog op het ontwikkelen van bovenwettelijke maatregelen ter beperking van de milieubelasting (zoals bijvoorbeeld het beperken van ammoniakemissies, reduceren van de fosfaatbelasting, mestmaatregelen, verbetering van bodemvruchtbaarheid etc.) Wij verwachten u begin 2017 nadere voorstellen hierover te kunnen voorleggen.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.