3.3.3 Programma Twickel

Het programma Twickel omvat een integrale aanpak van het landgoed Twickel gericht op het in stand houden en versterken van een gevarieerd landschap, versterking van de aanwezige economische functies en het vergroten van de aantrekkelijkheid voor bezoekers. Het programma Twickel ronden wij in 2016 af.

Context

Ter uitvoering van het investeringsbesluit KvO ronden wij in 2016 het programma Twickel af. Hierin werken wij samen met de regionale partners Borne, Hengelo, Hof van Twente, Vechtlanden, Regio Twente en Stichting Twickel.

Acties

  1. Herinrichting Oelerbeek (Kaderrichtlijn Water), in combinatie met verbeteren van de leefbaarheid van de buurtschap Oele (dorpsplan+ Beckum / Oele).

  2. Herinrichting van het kasteelpark Twickel, in samenhang met soortenbescherming en versterken stadsrand Delden.

  3. Versterken van de stadsrand Delden door herinrichting van provinciale en gemeentelijke wegen en versterking van de landschappelijke en cultuurhistorische beleving (leesbaarheid) van het landschap.

  4. Vergroten van de levensvatbaarheid van de landbouw in kleinschalig landschap door optimaliseren, innoveren en verbreden van de bedrijfsvoering, in samenwerking met de pachters.

Toelichting op voortgang

Actie 3, project versterking stadsrand Delden heeft vertraging opgelopen, mede omdat over de invulling van dit project in de eerste helft van het jaar nog intensief bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn dit najaar aanbesteed. Uitvoering loopt door in 2017.

Financiën

Toelichting op voortgang

Van het budget 2016 komt € 0,7 miljoen later tot besteding. Voor € 0,5 miljoen houdt dit verband met het doorschuiven van de aanleg van de rotonde en het versterken van het viaduct bij de N741. Aanbesteding voor deze werkzaamheden vindt plaats in 2016, uitvoering in 2017. Daarnaast zijn de kosten voor het project Twickeler Grensweg, dat deel uitmaakt van dit programma, € 0,2 miljoen lager dan begroot. Tezamen met onze partners in dit programma bezien wij in stuurgroepverband in hoeverre dit voordeel aangewend kan worden voor uitvoering van onderdelen uit het oorspronkelijke plan, die eerder om financiële redenen zijn geschrapt.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een budget van € 0,7 miljoen door te schuiven vanuit 2016 en toe te voegen aan de jaarschijf 2017, op prestatie 3.3.3.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Voor deze prestatie is in 2012 € 3,75 miljoen beschikbaar gesteld - Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel. Naast deze KvO middelen zijn er ook bijdragen van derden voor dit project beschikbaar. Die komen niet terug in deze grafiek.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte op de Begroting 2016 opgenomen (resterend huidige begroting).

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij meerdere rollen, zoals beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, investeerder en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: