3.2.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

Met de afronding van de pMJP-projecten gericht op natuurontwikkeling dragen wij bij aan een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en ecologie.

Context

In de periode 2016 - 2018 wordt een oppervlakte van 115 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Van het project Verplaatsing agrarische bedrijven ten behoeve van de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland geven wij nog drie eindbeschikkingen. De…

Acties

  1. Afronden project natuurrealisatie Reggedal bij Enter.

  2. Afgeven drie eindbeschikkingen ten behoeve van verplaatsing agrarische bedrijven.

  3. Administratief afhandelen groenfondsleningen tot en met 2023.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Binnen het budget voor deze prestatie is € 1,2 miljoen beschikbaar voor particuliere natuurontwikkeling. Voor één van de aanvragen in het kader van deze subsidieregeling loopt een bezwaar tegen de uitgevoerde taxatie. Wij verwachten dat afwikkeling van deze aanvraag doorschuift naar 2017. In dat geval wordt circa € 0,7 miljoen van dit budget ook pas in 2017 besteed. Bij de jaarrekening 2016 doen wij in dat geval een voorstel voor resultaatbestemming, ter overheveling van de niet bestede middelen naar 2017.

In het kader van particuliere natuurontwikkeling hebben wij inmiddels twee nieuwe tenders opengesteld voor een totaal bedrag van € 6 miljoen. Het budget voor deze regelingen bevindt zich in de reserve Uitvoering KVO. De komende jaren zullen wij aan de hand van de voortgang van subsidietoekenning via documenten uit de P&C-cyclus budget vanuit de reserve Uitvoering KVO toevoegen aan het budget voor deze prestatie.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Bij deze prestatie hebben wij een faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: