3.2.2 Optimalisatie uitvoering Programmatische Aanpak Stikstof

Een goed functionerende en actuele Programmatische Aanpak Stikstof is essentieel voor het realiseren van onze ambitie om te komen tot een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en natuur. Wij werken samen met het Rijk aan het verbeteren van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Context

De Programmatische Aanpak Stikstof is op 1 juli 2015 in werking getreden. In 2016 werken wij samen met het Rijk en andere provincies aan het verbeteren van de uitvoering via vergunningverlening, toezicht en handhaving en realisatie van de…

Acties

  1. Optimaliseren van de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

In de Perspectiefnota 2017 hebben wij gemeld dat het proces van de PAS kostbaarder blijkt dan verwacht. Begin 2016 hebben provincies en rijk afspraken gemaakt over de financiering van deze meerkosten.

Inmiddels heeft verdere uitwerking van de afspraken plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat de meerkosten PAS voor Overijssel in 2016 € 145.000 bedragen. Vanaf 2017 bedragen de meerkosten € 280.000.

De meerkosten in 2016 hebben volledig betrekking op deze prestatie (3.2.2). De meerkosten vanaf 2017 hebben voor € 80.000 betrekking op deze prestatie. Voor de overige € 200.000 hebben de structurele meerkosten betrekking op monitoring. De omvang van deze extra monitoringkosten is gebaseerd op een berekening van een extern bureau, gemaakt in opdracht van het Rijk en IPO, ter onderbouwing van de te maken afspraken over de financiering van de meerkosten.

De kosten voor monitoring worden verantwoord bij prestatie 3.5.6. In het budget voor prestatie 3.5.6 is reeds rekening gehouden met een forse intensivering van de monitoring. Op basis van bovengenoemde berekeningen ten behoeve van de afspraken over financiering van de meerkosten lijkt dit budget daarom toereikend voor uitvoering van de monitoringtaken. De inventarisatie om de landelijke afspraken te vertalen naar in Overijssel te verrichten monitoringactiviteiten loopt echter nog. Mocht deze inventarisatie toch aanleiding geven tot een budgetbijstelling dan doen wij u daarover een voorstel via de Perspectiefnota 2018.

Op basis van de spelregels van de uitvoeringsreserve EHS hebben wij besloten het budget voor prestatie 3.2.2 te verhogen met € 145.000 in 2016 en structureel vanaf 2017 met € 80.000 en terug te laten vloeien naar de Uitvoeringsreserve EHS in die jaren.

Overigens: onderdeel van de afspraken met het Rijk is een eenmalige bijdrage van het Rijk in de meerkosten PAS van € 3 miljoen. De fasering van deze bijdrage, die wordt toegevoegd aan het provinciefonds, is nog niet bekend. Ook de verdeling van de bijdrage over de individuele provincies dient nog te worden vastgesteld in IPO-verband. Wij rapporteren over de verdere uitwerking van deze afspraken in een volgend P&C-document.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie heeft als rol het uitvoeren van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: