3.2.1 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

Wij stellen nieuwe beheerplannen op en actualiseren vastgestelde beheerplannen voor de Natura2000, zodat we beschikken over actuele en uitvoerbare plannen voor een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en natuur.

Context

We stellen de Natura 2000-beheerplannen waarvoor de provincie trekker is vast. Eind 2015 hebben wij twaalf van de vijftien beheerplannen vastgesteld. In 2016 stellen wij de overige drie beheerplannen vast. Daarnaast worden wij in 2016…

Acties

  1. Vaststellen drie Natura 2000-beheerplannen voor de gebieden: - Bergvennen & Brecklenkampseveld. - Wieden en Weerribben. - (mits uiterlijk in 1e kwartaal 2016 het gebied door het Rijk definitief is aangewezen) Wierdenseveld.

  2. Aanpassen vier Natura 2000-beheerplannen voor de gebieden: - Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek. - De Borkeld. - Engbertsdijksvenen. - Sallandse Heuvelrug.

Toelichting op voortgang

Actie 1: De gemeente Dinkelland heeft als trekker van het gebiedsproces ons verzocht om het proces van het beheerplan Bergvennen & Brecklenkampseveld af te stemmen op het gebiedsproces. Aangezien de planning van het gebiedsproces achterloopt op de planning van het beheerplan, schuift de planning van het beheerplan door naar 2017.

De definitieve aanwijzing van het Natura 2000-gebied Wierdense Veld is (medio oktober) nog niet vastgesteld.

Actie 2: Dit kunnen wij pas oppakken als de beroepstermijn van de door EZ vastgestelde beheerplannen is afgerond en wij als provincie bevoegd gezag zijn. Wij verwachten de aanpassing van deze beheerplannen in 2017 op te kunnen pakken.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Voor deze prestatie zijn wij uitvoerder van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.