3.1.4 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

Naast het beheer van natuurterreinen levert het agrarisch natuurbeheer een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen natuur en economie. Met de subsidieregeling voor Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) ondersteunen wij beheerders, waaronder agrariërs en particulieren, bij het beheer van natuurwaarden op en direct grenzend aan landbouwgrond binnen en buiten het Nationaal Natuurnetwerk.

Context

Wij zetten het agrarisch natuurbeheer voort. Vanaf 2016 kunnen alleen nog collectieven subsidie aanvragen. Deze collectieven kunnen contracten sluiten met agrariërs en particulieren met landbouwgrond en dienen in overleg te gaan met relevante…

Acties

  1. Subsidiëren van 3.200 – 4.000 hectare agrarisch natuurbeheer, afhankelijk van subsidieaanvragen en contracten die worden beëindigd.

  2. Aanpassen natuurbeheerplan door het opnemen van waterdoelen van de Waterschappen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het budget voor deze prestatie heeft voor € 1,6 miljoen betrekking op de uitvoeringskosten voor de transitie van het agrarisch natuurbeheer. Het betreft het Overijsselse aandeel in de kosten van het landelijke transitieprogramma. De programmakosten zijn lager dan aanvankelijk geraamd. Bovendien wordt een deel van de kosten pas na 2016 gemaakt. Voor Overijssel betekent bovenstaande dat ruim € 0,1 miljoen van het budget voor de transitiekosten in 2016 werkelijk tot besteding komt. Het Overijssels aandeel in de landelijke transitiekosten na 2016 bedraagt € 0,6 miljoen.

Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve EHS hebben wij besloten het budget 2016 voor prestatie 3.1.4 met € 1,5 miljoen te verlagen en terug te laten vloeien naar de Uitvoeringsreserve EHS. Daartegenover verhogen wij de raming voor deze prestatie met in totaal € 620.000 voor de jaren 2017 (€ 245.000), 2018 (€ 178.000), 2019 (€ 121.000), 2020 (€ 57.000) en 2021 (€ 19.000).

Van het budget van € 1,6 miljoen voor de transitiekosten agrarisch natuurbeheer komt dus uiteindelijk € 0,9 miljoen niet tot besteding op grond van het landelijke programma voor de transitie. Deze middelen blijven daarmee beschikbaar in de uitvoeringsreserve EHS.

Wij verwachten in aanvulling op het landelijke transitietraject ook de komende jaren nog kosten te maken voor het verder inregelen van de nieuwe werkwijze voor agrarisch natuurbeheer. Bovendien vindt ook op het gebied van het natuurbeheer (niet-agrarisch) een transitieproces plaats, gericht op de vorming en certificering van collectieven voor beheerders die een oppervlakte kleiner dan 75 hectaren beheren.  Voor deze transitiekosten hebben rijk en provincies een taakstellend budget van € 10 miljoen afgesproken, waarvan het rijk 60% betaalt. De verdeling van de rijksbijdrage over de provincies, als ook de hoogte van de transitiekosten voor Overijssel dienen nog te worden vastgesteld.

Op basis van de spelregels van de uitvoeringsreserve EHS hebben wij besloten het niet benodigde deel van het budget voor het landelijke programma voor de transitiekosten voor het agrarisch natuurbeheer ter grootte van € 900.000 binnen de uitvoeringsreserve EHS beschikbaar te houden voor het verder inregelen van het agrarisch natuurbeheer en de transitiekosten voor het gewone natuurbeheer.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van Investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: