3.1.3 Beheer natuurterreinen

Het beheer van bestaande natuurterreinen en landschapselementen is nodig om een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen natuur en economie te realiseren. Met de subsidieregeling voor Natuur- en Landschapsbeheer (SNL), onderdeel natuurbeheer, ondersteunen wij terreineigenaren, waaronder particulieren, bij het beheer van natuurgebieden en landschapselementen binnen en buiten het Nationaal Natuurnetwerk. Daarnaast zoeken wij in overleg met partners naar nieuwe vormen van beheer buiten SNL om.

Context

Als gevolg van de decentralisatie van de natuuropgave van het Rijk naar de provincies, is ook de verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer bij de provincies komen te liggen. In afstemming met terreineigenaren en particulieren leggen wij in het…

Acties

  1. In 2016 subsidiëren wij het beheer van 44.000 – 46.000 hectare natuur, afhankelijk van de subsidieaanvragen en contracten die worden beëindigd.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het budget voor deze prestatie heeft voor € 0,8 miljoen betrekking op bijdragen aan de units Gemeenschappelijke beheerorganisatie (automatisering) en Natuurinformatie & natuurbeheer van BIJ12. Op basis van de bijgestelde begroting van BIJ12 valt de bijdrage aan deze units € 0,1 miljoen lager uit dan begroot.

Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve EHS hebben wij besloten het budget 2016 voor prestatie 3.1.3 te verlagen met € 0,1 miljoen en terug te laten vloeien naar de Uitvoeringsreserve EHS.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: