3.1.2 Soortenbescherming in samenhang met ruimte voor economische ontwikkeling

Door soortenbescherming zorgen ervoor wij dat natuur- en landschapskwaliteiten worden behouden. Wij voeren deze taak zo uit, dat de ruimte voor economische ontwikkeling wordt geoptimaliseerd.

Context

Met de inwerkingtreding van de Nieuwe Wet natuurbescherming in 2016 worden wij verantwoordelijk voor de uitvoering van het wettelijke soortenbeschermingsregime en in samenhang daarmee ontheffingverlening voor ruimtelijke ingrepen en actieve…

Acties

  1. Gesprekken voeren met partners over de invulling van de soortenbescherming.

  2. Verkennen van kansen voor natuurinclusief bouwen en ontwerpen.

  3. Verkennen van mogelijkheden om natuurcompensatie te vereenvoudigen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het budget voor deze prestatie is beschikbaar voor de Overijsselse bijdrage aan de unit Faunafonds van BIJ12. Via het Faunafonds worden schade-uitkeringen verstrekt voor schade aan gewassen. Op basis van de herziene begroting van BIJ12 is de bijdrage aan deze unit € 0,2 miljoen lager dan begroot. De herziene begroting is gebaseerd op de verstrekte schade-uitkeringen in de afgelopen drie jaren. Het bedrag aan verstrekte schade-uitkering neemt jaarlijks toe. Deze meevaller beschouwen wij dan ook als incidenteel.

Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve EHS hebben wij besloten het budget 2016 voor prestatie 3.1.2 met € 0,2 miljoen te verlagen en terug te laten vloeien naar de Uitvoeringsreserve EHS.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is initiatiefnemer en organisator.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: