3.1.1 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

Door het verlenen van vergunningen, toezicht houden, handhaving en advisering op grond van de Natuurbeschermingswet, de Boswet, de Flora- en Faunawet en de Natuurschoonwet beschermen wij de huidige natuur- en landschapskwaliteiten en zorgen we voor het behoud van een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en natuur.

Context

Actualisatie kaderstelling is essentieel voor het realiseren van onze ambitie. Daar waar wij bij 2. (Milieu en energie) de kaders stellen voor de milieuwetten doen wij dat in 3. (Vitaal platteland) voor de groene wetten. Hierbij is van belang dat…

Acties

  1. Het binnen de wettelijke termijn verlenen van vergunningen en ontheffingen en het tijdig afhandelen van meldingen.

  2. Het controleren op de naleving van de vergunningen, ontheffingen en meldingen en het optreden tegen illegaliteiten.

  3. Het handhavend optreden conform onze Handhavingstrategie, zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk.

  4. Het binnen de wettelijke termijn adviseren van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RvO) met betrekking tot de aanwijzing van landgoederen op basis van de Natuurschoonwet.

  5. Organisatorische implementatie van de Wet Natuurbescherming.

Toelichting op voortgang

De begroting is gebaseerd op 950 aanvragen. Bij de eerste monitor hebben wij al gerapporteerd dat wij dit jaar een lager aantal vergunningaanvragen verwachten. Dat beeld is in de loop van 2016 bevestigd. Wij verwachten in 2016 400 vergunningaanvragen af te handelen. Door de invoering van de PAS is het voor veel agrarische bedrijven niet langer nodig om een vergunning aan te vragen; in veel gevallen volstaat een melding. Voor deze meldingen mogen geen leges geheven worden. Hiernaast wordt er door het loslaten van de melkprijs door rundveehouders minder geïnvesteerd en hierdoor worden er ook minder aanvragen ingediend voor de bouw van nieuwe stallen.

Financiën

Toelichting op voortgang

Van het budget voor deze prestatie heeft € 1,4 miljoen betrekking op vergunningverlening.  Zoals bij de inhoudelijke toelichting vermeld zijn er in 2016 minder aanvragen dan begroot. Als gevolg daarvan blijven de legesopbrengst in 2016 € 1,0 miljoen achter bij de raming. Daar staat tegenover dat de kosten voor externe inhuur voor het behandelen van aanvragen € 0,7 miljoen lager uitvallen.

De begroting 2017 is reeds gebaseerd op een lager aantal van 550 vergunningaaanvragen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De rol van de provincie is uitvoeren van de wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: