2.5.1 Adviseren over en stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven

Met de afronding van de projecten van het programma Gezond en Veilig leefmilieu stimuleren wij dat de basis kwaliteit van water, lucht, geluid en bodem ook in de toekomst op orde blijft. Wij doen dat door te bevorderen dat het aspect duurzaamheid een vaste plaats krijgt binnen programma’s, projecten en gebiedsontwikkelingen.

Context

Voortzetting, afronden afspraken vanuit Hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel 2011 - 2015. Wij bevorderen hiermee duurzame ontwikkeling door een methodiek voor brede belangenafweging binnen programma's, projecten en gebiedsontwikkelingen.

Acties

  1. Afronden projecten en activiteiten waarbij duurzaam ontwikkelen een leidraad is geweest bij de besluitvoering en / of uitvoering.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het budget voor deze prestatie bestaat voor € 0,1 miljoen uit de eind 2015, via het provinciefonds ontvangen middelen voor het programma Duurzaam Door. In de septembercirculaire 2016 over het provinciefonds is opgenomen dat Overijssel ook in 2016 € 0,1 miljoen ontvangt voor het programma Duurzaam Door. De daarmee totaal beschikbare € 0,2 miljoen voor dit programma wordt in 2016 niet geheel besteed. Voor de resterende middelen doen wij bij de jaarrekening een voorstel tot resultaatbestemming.

Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 2.5.1 te verhogen met € 0,1 miljoen, gelijktijdig met het actualiseren van het provinciefonds.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Erik Lievers.

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, zoals beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, belangenassembleur, kennisdeler, verbinder en netwerkspeler.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: