2.4.2 Stimuleren van asbestverwijdering van (agrarische) bedrijfsdaken

Door het stimuleren van het verwijderen van asbestdaken beperken wij toekomstige risico's voor een gezond leefmilieu en voorkomen wij nieuwe bodemverontreiniging.

Context

Ook in de provincie Overijssel bestaan veel daken uit asbestplaten. Vanwege ouderdom en door weersinvloeden verweren asbestplaten waardoor losse asbestvezels verspreid worden. Dit is schadelijk voor de gezondheid. Wij stimuleren eigenaren om…

Acties

  1. Verwijderen van asbest van bedrijfsdaken onder andere door de regeling "Asbest van bedrijfsdak".

  2. Verwijderen van agrarische bedrijfsdaken via de regeling "asbest eraf, zonnepanelen erop".

Toelichting op voortgang

Mede omdat de resultaten achterblijven bij de verwachting, hebben wij dit onderdeel meegenomen in het nieuwe investeringsprogramma Plan van aanpak Asbest. Wij verwachten dat eind 2016 in totaal circa 150.000 m2 asbestdak verwijderd is.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het budget voor prestatie 2.4.2 is beschikbaar voor proceskosten en de subsidieregeling voor verwijdering van asbestdaken. Het subsidieplafond voor de subsidieregeling is inmiddels bereikt, terwijl enkele aanvragen nog niet gehonoreerd zijn. Bovendien is het budget voor de proceskosten volledig besteed. Binnen de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel is nog € 0,2 miljoen beschikbaar voor deze prestatie. Ter verhoging van het subsidieplafond (€ 50.000) en ter dekking van de nog te maken proceskosten (€ 50.000) voegen wij vanuit deze reserve € 0,1 miljoen toe aan het budget 2016 voor deze prestatie.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,1 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, over te hevelen naar het budget 2016 voor prestatie 2.4.2.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO of EHS. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Op deze prestatie is bij de Begroting 2016 € 1,9 miljoen uit het Programma Gezond en Veilig Leefmilieu, onderdeel duurzamheideducatie opgenomen.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte op de Begroting 2016 opgenomen (resterend huidige begroting).

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Erik Lievers.

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen in deze prestatie, namelijk beïnvloeder, faciliteerder, regisseur en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website Asbestdak

Mijlpalen:

Plan van Aanpak sanering asbestdaken is aangeboden aan u in oktober 2016.