2.4.1 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering milieuhinder

Wij verminderen milieuhinder met de afronding van de projecten uit het programma Gezond en Veilig leefmilieu. Deze projecten hebben betrekking op luchtkwaliteit, licht-, geluid-, stof- en geurbelasting.

Context

Met de brancheorganisaties, gemeenten en overige betrokken partijen verkennen wij maatregelen om elektrisch rijden te bevorderen. Dit is ook onderwerp van gesprek geweest bij onze kennismaking met gemeenten. Afronden programma Gezond en Veilig…

Acties

  1. Afronden projecten op het gebied van duurzame verlichting in regio’s Zwolle en Twente en afronden van onderzoek naar de sociale gevolgen van het aanpassen van openbare verlichting.

  2. Uitvoeren project rijden op groen gas en elektriciteit.

  3. Aanleg 9 km geluidsreducerend asfalt.

  4. Afronden maatregelen scans leefkwaliteit bedrijventerreinen en leefbare wijken.

  5. Afronden pilot duurzame bedrijventerreinen in gemeenten Haaksbergen, Kampen, Enschede en Twenterand.

Toelichting op voortgang

Wij ronden de acties uit het programma Gezond en Veilig leefmilieu in 2016 af.

Twee acties lopen vertraging op:

Actie 1: Het onderzoek naar de sociale gevolgen van het aanpassen van openbare verlichting wordt in 2017 (i.p.v.  2016) afgerond. Bij alle projecten zijn 0-metingen (enquêtes) onder bewoners uitgevoerd. Na een jaar wordt er opnieuw geënquêteerd onder bewoners. Sommige projecten zijn later opgeleverd dan verwacht waardoor de 0-meting later is uitgevoerd dan verwacht.

Actie 3: In de eerste monitor hebben wij al gemeld dat de aanleg van geluidswerend asfalt vertraging oploopt. Van de geplande 9 km zou 3,4 km gerealiseerd worden. Geluidsreducerend asfalt wordt alleen aangelegd als er onderhoud aan de weg wordt uitgevoerd. Door vertraging in de besluitvorming rondom Twickel (Delden N346; 2 km) en Olasfa (kom van Olst N337; 0,7 km) en door vertraging in de aanbesteding bij de N48 (tussen rotonde N36 en parkeerplaats; 0,7 km) zal de hiervoor geraamde 3,4 km dit jaar niet gerealiseerd worden. De werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2017. Bij de reconstructie van de N34 bij Hardenberg (tunnelbak) is 0,4 km geluidsreducerend asfalt gerealiseerd.

Financiën

Toelichting op voortgang

Binnen het budget voor deze prestatie is bijna € 0,5 miljoen beschikbaar voor het aanleggen van geluidwerend asfalt. Zoals vermeld bij de inhoudelijke toelichting wordt van de beoogde 3,4 kilometer geluidwerend asfalt in 2016 slechts 0,4 kilometer aangelegd. De kosten voor de realisatie van de 0,4 kilometer geluidwerend asfalt bedragen € 0,1 miljoen. Door de overige middelen van € 0,4 miljoen toe te voegen aan de voorziening Beheer en onderhoud provinciale infrastructuur blijven ze beschikbaar voor de aanleg van het geluidwerend asfalt op deze trajecten na 2016.

Wij stellen u voor om van het budget voor prestatie 2.4.1 € 0,4 miljoen te storten in de voorziening Beheer en onderhoud provinciale infrastructuur, voor de aanleg van geluidwerend asfalt in de komende jaren.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Erik Lievers.

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: