2.3.4 Sanering Olasfaterrein

Met de sanering van het Olasfaterrein lossen wij de bodemverontreiniging en werken wij aan een gezonder en veiliger leefmilieu.

Context

De sanering Olasfa is een verplichting van de provincie in het kader van de Wet bodembescherming die al meerdere jaren loopt. Onze planning is erop gericht de sanering in 2016 af te ronden. De nazorg loopt nog enkele jaren door. De nazorg bij…

Acties

  1. Afronding sanering medio 2016.

  2. De nabehandeling loopt naar verwachting nog enkele jaren door.

Toelichting op voortgang

Ten opzichte van 1e monitor blijkt de vervuiling nog weer meer dan verwacht. Gingen wij aanvankelijk uit van 260 ton, nu blijkt dat uit de stand van oktober 2016 dat de omvang van de vervuiling 660 ton bedraagt. De stoomsanering zal daarom in elk geval nog voortgezet worden tot 31 12 2016.

In afwachting van de plannen van de gemeente Olst-Wijhe zal in de loop van 2017 de herinrichting worden opgepakt.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Erik Lievers.

Rol provincie:

De provincie is de beschikkinghouder in het kader van de wet bodembescherming en is ook opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Website Sanering Olasfa-terrein