2.2.1 Kaderstelling uitvoering water-, milieuwetgeving

Actuele kaderstelling is essentieel voor het borgen van de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu)veiligheid. Dit doen we door elk jaar een uitvoeringsprogramma en een jaarverslag vergunningverlening, handhaving en toezicht op te stellen.

Context

We stellen beleid op voor de organisatie en de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Wet Milieubeheer, wet Bodembescherming, Wet Luchtvaart, Waterwet, Wet hygiëne en…

Acties

  1. Opstellen beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving.

  2. Opstellen jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2017.

  3. Uitvoeren wettelijke coördinatietaak op gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

  4. Uitvoeren check of bestaande regelgeving onnodig ingewikkeld of belemmerend is.

  5. Implementatie van de wijziging van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht voor vergunningverlening, toezicht en handhaving die in 2016 inwerking treedt afhankelijk van besluitvorming door het Rijk.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Erik Lievers.

Rol provincie:

Wij voeren een wettelijke taak uit.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.