2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

We stimuleren en steunen initiatieven van inwoners, ondernemers, instellingen en andere overheden. Wij helpen projecten voor hernieuwbare energie en energiebesparing te realiseren met het programma Nieuwe Energie, waarin we de samenwerking met partijen uitvoeringsgericht vorm willen geven. Daarmee vermindert het energieverbruik, en stijgt de opwekking (of oogst) uit hernieuwbare energie en dus het aandeel hernieuwbare energie in het totale verbruik van Overijssel.

Context

We houden vast aan de doelstelling van 20% hernieuwbare energie en realiseren dit in 2023 realiseren. Het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie vraagt een transitie van de markt die van oudsher is ingericht op fossiele energie. Dit vergt…

Acties

  1. Het vormgeven van een Uitvoeringsprogramma en -organisatie voor Nieuwe Energie in samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen.

  2. Aanjagen van energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie bij 75 bedrijven en instellingen via prestatieafspraken, branchegerichte samenwerking, financiële prikkels en via toezicht van de Regionale Uitvoeringsdiensten.

  3. Ondersteunen van vijf lokale initiatieven met een netwerk van lokale adviseurs en het aanbieden van ontwikkelbudget (makelaardij voor lokale energie-initiatieven).

  4. Mede ontwikkelen van twee aardwarmteprojecten.

  5. Ondersteunen bij het opstellen van één regionaal warmteplan voor Enschede / Hengelo voor verduurzaming en uitbreiding van warmtenetten.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Binnen het budget voor deze prestatie doen zich verschillende omtwikkelingen voor.

Nationaal Energie Bespaarfonds

Voor subsidiering van een rentekorting op verstrekte leningen van het Nationaal Energie Bespaarfonds (alternatief voor Duurzaamheidsleningen) is een budget beschikbaar van € 1,7 miljoen, verdeeld over 2016 ( € 0,5 miljoen) en 2017 (€ 1,2 miljoen).

Omdat conform geldende regels de totale omvang van de  subsidiebeschikking ad € 1,7 miljoen in 2016 als last genomen dient te worden voegen wij  het voor 2017 begrote bedrag van € 1,2 miljoen toe aan het budget 2016,  zodat in 2016 € 1,7 miljoen beschikbaar is.

Op basis van de spelregels van de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget 2016 voor prestatie 2.1.1  te verhogen met € 1,2 miljoen, onder gelijktijdige verlaging van het budget 2017 voor deze prestatie.

Algemene Financieringsreserve

Via statenbesluit PS/2014/1051 is de Algemene Financieringsreserve ingesteld. Daarbij zijn de KVO-middelen voor Energiefonds Overijssel BV, die zich bevonden in de reserve Energiefonds Overijssel, toegevoegd aan de Algemene Financieringsreserve. De beheerskosten van het energiefonds, die tot dat moment uit de reserve Energiefonds Overijssel gedekt werden, zijn daarbij structureel opgenomen in de begroting. Als gevolg hiervan kan het onder prestatie 2.1.2 opgenomen KVO-budget voor de adviescommissie van Energiefonds Overijssel BV weer worden toegevoegd aan het KVO-budget voor prestatie 2.1.1.

Met betrekking tot prestatie 2.1.1 en 2.1.2 stellen wij voor om een bedrag van € 460.000 over te hevelen van prestatie 2.1.2 naar prestatie 2.1.1 respectievelijk voor de jaren 2016 € 230.000, 2017 € 115.000 en 2018 € 115.000 en gelijktijdig de toevoegingen en onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hierop aan te passen.

Budgettair neutrale verschuivingen KVO-budget

Onderling vinden in 2016 enkele verschuivingen in de KvO budgetten plaats. De verschuivingen hebben betrekking op het volgende. De  voorbereidingskosten van grote energieprojecten vergen bijdragen en subsidies van diverse partijen. Ter dekking van de risico’s en onzekerheden in de omvang van te verkrijgen subsidies vormen wij in 2016 een voorziening van € 660.000. Ook is voor 10%  cofinanciering van de voorbereidingskosten in totaal een bedrag van circa € 300.000 benodigd. Naar verwachting zal hiervan € 100.000 in 2016 worden gerealiseerd. Verder is voor de oprichting van een P-ESCO een bedrag van circa  € 200.000 benodigd. In 2016 zal hiervan € 100.000 worden gerealiseerd.  Verder is voor een bedrag van € 640.000 aanvullende middelen in 2016 benodigd. Dit betreft ‘Energiebesparing bedrijven’ € 200.000, ‘Lokale initiatieven’ € 160.000, ‘Duurzame Scholen’  € 80.000, 'Energieopdrachten'€ 100.000, 'Externe inhuur'€ 100.000. De extra benodigde middelen kunnen gedekt worden uit meevallers in 2016 binnen de KvO middelen. Dit betreft voornamelijk ingetrokken en terugontvangen subsidies van voorgaande jaren ad € 0,8 miljoen, beheerskosten Energiefonds € 0,23 miljoen (zie begrotingswijziging ivm verschuiving van prestatie 2.1.2 naar 2.1.1), vrijval risicovoorziening lening tuinders Koekoekspolder in verband met aflossing lening  en  overige kleine posten.

Resterend KVO-budget

Het restant in de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel bedraagt na verwerking van bovenstaande  € 2,3 miljoen. Daarnaast is € 2 miljoen bij de begroting 2017 uit de reserve aan het jaar 2017 toegekend. De totale ruimte € 4,3 miljoen kan worden aangewend ter dekking van de programmakosten in eerste maanden van 2017. Dit in afwachting van het Investeringsvoorstel voor het vervolg van het programma Nieuwe Energie.

Budget uit Reserve Energiebesparing

Voor de subsidieregeling ‘Stimulering actieve marktaanpak (UBS 8.29)’ is in verband met het goed lopen van de regeling een aanvullend bedrag benodigd van € 275.000. Verder valt voor de regeling ‘Doorontwikkelen van energieloketten (UBS 8.27)’ een bedrag van € 60.000 vrij. Per saldo wordt voorgesteld in 2016 € 215.000 meer te onttrekken uit de Reserve Energiebesparing.

Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 2.1.1 in 2016 te verhogen met € 215.000, onder gelijktijdige verhoging van de begrote onttrekking aan de reserve Energiebesparing met hetzelfde bedrag.

Warmtenet Hengelo

Om bij te dragen aan een gezonde verzelfstandiging van het warmetenet hebben wij besloten de aan de gemeente Hengelo verstrekte achtergestelde geldlening van € 1,8 miljoen om te zetten in een subsidie. Dekking van dit besluit wordt gevormd door de voorziening die is gevormd op het moment van verstrekken van de lening.

Op basis van de financiële verordening 2016 hebben wij besloten de baten en lasten voor deze prestatie te verhogen met € 1,8 miljoen.

Rente-opbrengst lening Koekoekspolder

De rente-opbrengst van de verstrekte geldlening in het kader van het aardwarmte-project in de Koekoekspolder is € 48.000 hoger dan begroot. Dit komt ten goede van het begrotingssaldo.

Wij stellen u voor de begrote baten voor de prestatie te verhogen met € 48.000.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Erik Lievers.

Rol provincie:

Programmaverantwoordelijkheid voor het totaal en situationeel voor de onderdelen zoals projecten binnen het programma.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2023.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Nieuwe Energie

Mijlpalen:

Start “aanpak 2.1” voor Overijsselse Aanpak voor energiebesparing in woningen.