1.5.4 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving water

Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden dragen bij aan de leefbaarheid van onze omgeving en onze gezondheid.

Context

We verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven op grond van de Waterwet (grondwateronttrekkingen ten behoeve van drinkwatervoorziening, industrie en bodemenergie (koude / warmte opslag), Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en…

Acties

  1. Binnen de wettelijke termijn verlenen van vergunningen en ontheffingen en het tijdig binnen de wettelijke termijn afhandelen van meldingen.

  2. Controleren op de naleving van de vergunningen, ontheffingen en meldingen.

  3. Handhavend optreden conform onze Handhavingstrategie zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf, Erik Lievers

Rol provincie:

Belangenassembleur. Inzet van het wettelijk instrumentarium en bijbehorende taken en bevoegdheden ondersteunt de regierol van de provincie in het waterdomein.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.