1.5.2 Waterkwaliteit van oppervlakte- en grondwater

Voor de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) hebben we doelen gesteld voor de wateren zoals opgenomen in de Omgevingsvisie. De doelen zijn: het bereiken van een goede ecologische en chemische kwaliteit, passend bij de maatschappelijke opgaven.

Context

Uitvoering Europese Kaderrichtlijn Water voor de planperiode 2016 - 2021 is een wettelijke taak van de provincie. De kaders zijn eind 2015 vastgelegd in het Stroomgebiedsbeheerplan Rijn en de partiële herziening van de Omgevingsvisie Overijssel…

Acties

  1. Studie naar innovatie maatregelen Kaderrichtlijn Water.

  2. Opstellen uitgangspunten doelen 'overige wateren', samen met de waterschappen.

  3. Cofinanciering subsidies voor initiatieven in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, samen met waterschappen (heeft ook relatie met prestaties 1.5.1 en 1.5.3).

  4. Monitoren voortgang (her)inrichting De Doorbraak.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Wij zijn regisseur op basis van onze wettelijke taak en de Europese Kaderrichtlijn Water.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.