1.4.4 Wateroverlast

Waterbeheer in de 21ste eeuw is een nationaal beleidsprogramma van rijk, provincies en waterschappen, dat zich richt op bescherming tegen wateroverlast. Daarbij zijn wij verantwoordelijk voor het vaststellen en aanpassen van de regionale normen voor wateroverlast, die zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening

Context

Wettelijke taken op basis van de Waterwet die overgenomen worden in de Omgevingswet. Wij gaan de huidige normen evalueren, mede in het licht van de klimaatverandering. Daarnaast zetten we de komende jaren in op het samen met de waterschappen…

Acties

  1. Starten met evaluatie normering wateroverlast.

  2. Starten met visieontwikkeling peilbeheer veenweidegebieden.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Regisseur. Wij zijn kaderstellend op basis van de Waterwet / Omgevingswet.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.