1.4.3 IJssel-Vechtdelta

Het programma IJssel-Vechtdelta draagt bij aan duurzaam veilig en klimaatbestendig wonen, werken en recreëren in de IJssel-Vechtdelta.

Context

Regionale overheden en het Rijk werken samen met bedrijven, onderzoeksinstellingen en inwoners aan de uitvoering van de gezamenlijke strategie meerlaagse veiligheid en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta. Hiermee worden de Deltabeslissingen…

Acties

  1. Start uitvoering strategie meerlaagse veiligheid en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta (Uitvoering Deltabeslissingen en resultaat Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport onderzoek).

  2. Start realisatie van minimaal twee praktijkvoorbeelden van deltaproof ontwikkelen op basis van het door Provinciale Staten vastgestelde uitvoeringsprogramma.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Mogelijk komt een bedrag van circa € 1,2 tot € 1,8 miljoen niet tot besteding dit jaar. Belangrijkste reden hiervoor is dat subsidie-aanvragen voor de regeling Waterveiligheid en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta (Ubs 5.23) formeel nog niet ingediend of volledig zijn. Gesprekken over concept-aanvragen lopen, maar de kans bestaat dat daarvoor in boekjaar 2017 een beschikking wordt afgegeven. Daarnaast worden er minder kosten gemaakt voor het programmabureau dan begroot. Verder is een niet begrote baat ontvangen van  € 80.000, die bij deze Monitor alsnog in de begroting wordt opgenomen.

Conform de financiële verordening 2016 hebben wij besloten om een bedrag à € 80.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2016 (zowel de baten als de lasten; bijdragen derden).

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO of EHS. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Op deze prestatie is echter op meerdere momenten investeringsbudget beschikbaar gesteld, waardoor het budget trapsgewijs is gestegen:

2012 - Begroting 2012 (+€ 0,3 miljoen)

2012 - Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta (+€ 1,4 miljoen)

2012 - Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD (+€ 1,5 miljoen)

2014 - Investeringvoorstel IJssel-Vechtdelta (+ € 7,2 miljoen)

2015 - Investeringsvoorstel programma IJssel-Vechtdelta (+€ 4 miljoen)

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte op de Begroting 2016 opgenomen (resterend huidige begroting).

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als Provincie in dit programma situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta PS/2012/133
  • Investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma IJssel-Vechtdelta PS/2012/843
  • Investeringsvoorstel IJssel-Vechtdelta PS/2012/979
  • Investeringsvoorstel programma IJssel-Vechtdelta PS/2014/973

Project website

Website IJssel-Vechtdelta