1.2.2 Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta

Inzet van het uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta is het behoudt en zo mogelijk versterken van de kernkwaliteiten van het gebied. Het gaat hierbij om: - De weidsheid. - De oudste geometrische verkaveling in ons land. - Het reliëf in de vorm van kreekruggen en terpen.

Context

De kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap IJsseldelta zijn verder uitgewerkt in het ontwikkelingsperspectief. Eind 2015 eindigt de periode waarin de overheden door programma’s sturen en investeren in Nationaal Landschap IJsseldelta. Wij…

Acties

  1. Eindrapportage uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta.

  2. Provinciale inzet ten aanzien de gebiedscorporatie bepalen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Voor het programma Nationaal Landschap IJsseldelta (prestatie 1.2.2) was een bedrag van € 6 miljoen beschikbaar gesteld. Daarvan is € 48.000 opgenomen in de begroting 2016. Het programma is in 2015 afgerond en de laatste rekeningen worden dit jaar verwerkt. De resterende middelen vallen bij de jaarrekening vrij naar de Algemene Reserve.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Daarom blijft de totale omvang per jaar in principe constant. Voor deze prestatie is in 2012 een budget van € 6 miljoen beschikbaar gesteld:  Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte op de Begroting 2016 opgenomen (resterend huidige begroting).

Deze prestatie wordt in 2016 financieel afgerond. Eventueel resterend projectbudget valt vrij bij de jaarrekening 2016.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

De provincie vervult de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta, PS/2012/362