1.2.1 Stimuleren en faciliteren ontwikkelen met kwaliteit in het landelijk gebied

We koppelen ruimtelijke ontwikkelingen aan behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit, zoals verwoord in de Omgevingsvisie. Zo bieden wij ruimte aan (groene) ondernemers. Tegelijkertijd versterken die ontwikkelingen landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden.

Context

We ondersteunen kansrijke initiatieven die verbinding zoeken met de omgeving (fysiek en sociaal) door het faciliteren van processen en het stimuleren van methoden die leiden tot een effectieve toepassing van ontwikkelen met kwaliteit in het…

Acties

  1. We zetten ontwerpateliers door AtelierOverijssel in voor de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en andere verbeteracties ruimtelijke kwaliteit.

  2. We ontwikkelen een methode voor de gebiedsgerichte inzet verbetering ruimtelijke kwaliteit.

  3. Samen met partners ontwikkelen we kennis en verspreiden die via bijvoorbeeld studies, workshops, onderzoeken, visievorming en kennisbijeenkomsten.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf.

Rol provincie:

Faciliteerder. Wij introduceren al in de ontwerpfase ruimtelijke kwaliteit in ruimtelijke plannen in het landelijk gebied. Uitvoering door initiatiefnemers en gemeenten.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.