10.1.2 Beheerste uitvoering van de beleids- en bedrijfsprocessen binnen de organisatie

Wij zorgen ervoor dat de uitvoering van de plannen op een beheerste manier plaatsvindt zodat dit bijdraagt aan de realisatie van de beleidsdoelen van de organisatie en het bestuur. Onze adviseurs leveren control- en adviesdiensten aan de gehele organisatie, gericht op een integrale ondersteuning van de beleidsprocessen.

Context

Als publieke organisatie hebben wij de plicht om de publieke middelen doelmatig en –treffend in te zetten. De controlorganisatie ziet hier actief op toe.

Acties

  1. Het verstrekken van adviezen bij beleidsvoorstellen en bestuurlijke stukken.

  2. Het voeren van een adequate administratie die tegemoet komt aan de wettelijke eisen en aan de wensen van de organisatie.

  3. Wij adviseren bij het opstellen van de risicoprofielen en hanteren deze bij de prioritering van onze controlactiviteiten.

  4. Wij voeren een treasurybeleid in overeenstemming met het actuele treasurystatuut.

  5. Wij voeren het interne communicatiebeleid uit.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.