10.1.1 Sturing versterken middels helder geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties

De sturing op de inzet van publieke middelen vindt plaats via een democratisch keuzeproces. Dit proces wordt versterkt door helder geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties. Daardoor is het mogelijk om via inzichtelijke rapportages duidelijke verantwoording te geven van ons handelen.

Context

Om tegemoet te komen aan een verdergaande interprovinciale vergelijkbaarheid en tegelijkertijd de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren in stand te houden, is er voor gekozen om een aantal pragmatische wijzigingen door te voeren die vooruitlopen…

Acties

  1. In het begrotingsproces borgen wij vanuit onze controlactiviteiten dat de ambities, beleidsdoelen en prestaties geformuleerd worden.

  2. Opstellen beleidsvoorstel inzake de opdracht uit het Coalitieakkoord met betrekking tot de flexibilisering van de structurele begroting.

Toelichting op voortgang

Het onderzoek naar de mogelijkheden tot flexibilisering van de structurele begroting is nagenoeg afgerond. In het eerste kwartaal 2017 zal dit met PS worden besproken. Voorstel zal in de Perspectiefnota 2018 worden verwerkt.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.