8.1.5 TecBase Twente

De gebiedsontwikkeling TecBase Twente heeft als doel de innovatieve maakindustrie in Twente te versterken als kansrijke aanjager van de regionale economie. Daarvoor werken we met regionale partners en onafhankelijke adviesteams aan de herontwikkeling van de voormalige militaire luchthaven Twente tot een innovatief bedrijventerrein voor deze maakindustrie (TecBase Twente) met behoud van een beperkte luchthavenfunctie. TecBase Twente krijgt een sterke magneetfunctie waar de hele regio baat van heeft. De gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek voegen we, vanwege de sterke onderlinge samenhang, samen met deze gebiedsontwikkeling.

Context

In het programma TecBase Twente geven we uitwerking aan het advies van de Commissie van Wijzen. Hierin zijn opgenomen de oude prestaties 9.0.2 (Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente) en prestatie 9.0.9 (Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek).

Acties

  1. Opstellen van een Luchthavenbesluit om de luchthavenfunctie te behouden. Deze wordt uiterlijk 1 november 2016 onherroepelijk. Afronden van alle ruimtelijke procedures om doorontwikkeling van TecBase Twente mogelijk te maken.

  2. Besluitvorming voorbereiden over de eerste stappen om de beoogde magneetfunctie voor de innovatieve maakindustrie van de grond te krijgen. Dit op basis van adviezen van het onafhankelijke topteam dat najaar 2015 verschijnt.

  3. Besluitvorming voorbereiden met betrekking tot de randvoorwaarden en aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Aera Development Twente. Als eerste stap komen tot ontvlechting van de woon- en werkfunctie binnen de Gemeenschappelijk Regeling.

  4. Uitvoering deelprojecten Innovatiedriehoek. Onder het programma Innovatiedriehoek vallen acht samenhangende deelprojecten die tot doel hebben het versterken van het vestigingsklimaat in Twente. Inmiddels zijn al deze deelprojecten in uitvoering en is het zaak om dit proces te begeleiden in samenwerking met de partners en tot een succesvolle afronding te komen.

  5. Duidelijke profilering Toplocaties: per toplocatie een scherp onderscheidend profiel en voor Regionaal Bedrijventerrein XL een heldere governance.

Toelichting op voortgang

1. In onze brief van 13 september 2016 (kenmerk PS/2016/831) bent u geïnformeerd over het uitstel van de besluitvorming over het Luchthavenbesluit Twente Airport naar het voorjaar van 2017. De Gebiedsvisie Technology Base Twente, het provinciaal ruimtelijke kader voor de ontwikkelingen, is op 12 oktober 2016 door u vastgesteld (PS/2016/852).

2. Op 6 juli 2016 heeft u ingestemd met een Kaderstelling/investeringsvoorstel voor het programma Technology Base Twente. Onderdeel van dit voorstel zijn investeringen in het UT | Fraunhofer Project Center en het Thermoplastic Composite Research Centrum. Deze initiatieven dragen bij aan deze actie. Verder is het Topteam in gesprek met kansrijke partijen om zich te vestigen op de Technology Base. De verwachting is dat deze gesprekken begin 2017 leiden tot een intentieovereenkomst.

3. Er zijn gesprekken gaande over de ontvlechting van de grondexploitatie. Naar verwachting vindt de ontvlechting niet eerder plaats dan 1 januari 2018.

4. Zie financiële toelichting.

5. De Technology Base heeft een eigen onderscheidend profiel dat is opgenomen in de Gebiedsvisie Technology Base Twente. Het profiel van dit terrein wordt in het bestemmingsplan aangescherpt. Deze profilering en die van de andere toplocaties wordt ook verder besproken met de regio via het regionaal programmeren bedrijventerreinen. In onze brief van 6 september 2016 (PS/2016/816) hebben wij u in de gelegenheid gesteld uw mening te geven over een voorstel ter verbetering van de governance voor RBT XL. Vervolgens zal er door het Algemeen Bestuur een besluit worden genomen en aan de hand daarvan zullen wij in een investeringsvoorstel de financiële consequenties van het voorstel aan u voorleggen. Zie ook Prestatie 5.1.3.

Financiën

Toelichting op voortgang

Voor de uitvoering van het Plan van Aanpak voor de Implementatie van het advies van de Commissie van Wijzen is in 2016 € 750.000 beschikbaar gesteld. Naar verwachting zal hiervan € 500.000 worden gerealiseerd. Omdat onder andere de kosten van het kwaliteitsteam en topteam naar verwachting lager zullen uitvallen wordt € 250.000 teruggestort in de Uitvoeringsreserve KvO.

Dit bedrag dient beschikbaar te blijven ter dekking van het Investeringsvoorstel Tecbase Twente 1e tranche.

Voor de investeringen in het Thermoplastic Composite Research Centrum  en het UT | Frauenhofer Project Center waarvoor in totaal € 6 miljoen beschikbaar is, krijgen wij op korte termijn een aanvraag.  Naar verwachting worden de subsidiebeschikkingen nog dit jaar verleend.

In 2011 heeft ADT voor de uitvoering van de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente een subsidie van de provincie van € 7 miljoen ontvangen voor t/m 2020 (o.a. deels voor de aanleg van delen van de EHS en een aantal infrastructurele aanpassingen). ADT legt jaarlijks verantwoording af aan GS voor de subsidie. De subsidievoorschriften waren vooralsnog gebaseerd op de realisatie van de commerciële burgerluchthaven.  Vanwege voortschrijdende planvorming en aangezien de plannen zijn gewijzigd naar de ontwikkeling van de Technology Base hebben wij op 13 juli jl. besloten om de subsidievoorschriften aan te passen en te verbreden met een paar onderdelen, namelijk:

- Voorbereidende werkzaamheden, rioleringen, aanleg groen, inrichtingselementen, uitkijktoren, kunstwerk, routeborden, stuw voor de EHS.

- Meerkosten beheer terrein (langere periode), meerkosten groeninrichting, meerkosten waterhuishouding voor het Prins Bernhardpark:.

- Meerkosten asbestsanering, meerkosten beheer terrein (langere periode) voor ’t Vaneker Zuidkamp.

Innovatiedriehoek

Binnen de Innovatiedriehoek zijn enkele regelingen opgesteld ter bevordering van innovatiegericht inkopen door overheden en het ontwikkelen van innovatieve producten door samenwerking tussen (MKB-)bedrijven. De uitputting van deze regelingen blijft achter op de planning. Dit komt vooral door het later starten van de regelingen, moeizaam verlopende grondaankopen en vertraagde aanbestedingen. De regelingen worden naar verwachting geconfronteerd met een onderbesteding van € 1,6 miljoen. Ook komt hieraan gerelateerd procesgeld ad € 0,7 miljoen niet tot besteding. Zoals aangekondigd in Monitor-1 komt in het deelproject N737 € 0,7 miljoen dit jaar niet tot besteding. De budgetten blijven nodig voor de uitvoering van de projecten in 2017. Voorgesteld wordt om voor Innovatiedriehoek in totaal een bedrag van € 3 miljoen door te schuiven naar 2017.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag à  € 3 miljoen lasten door te schuiven vanuit 2016 en toe te voegen aan de jaarschijf 2017, op prestatie 8.1.5

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 250.000 vanuit prestatie 8.1.5 TecBase Twente over te hevelen naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Voor het programma TecBase zijn wij vooral regisseur, maar op onderdelen ook investeerder. Voor het onderdeel Innovatiedriehoek zijn wij investeerder. Na de regiefase om te komen tot investeringsvoorstellen is in 2015 de fase ingegaan van daadwerkelijk investeren en (laten) uitvoeren van de deelprojecten. Monitoring en beheer staat nu centraal.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: