8.1.4 Ruimte voor de Vecht

De gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht heeft als doel om de waterveiligheid te vergroten, natuur te versterken en een sociaaleconomische impuls te geven aan het Vechtdal. Dit doen we samen met 13 partners. Met hen realiseren wij een veilige, beleefbare halfnatuurlijke laaglandrivier.

Context

In de periode tot en met 2018 wordt onze coördinerende rol binnen het programma afgebouwd. De lopende fysiek ruimtelijke projecten worden afgemaakt en de focus verschuift naar het benutten van resultaten en verzelfstandigen van de…

Acties

  1. Start twee projecten uit de regionale voorkeursvariant: de bouw van de sluizen bij Junne en Mariënberg.

  2. Oplevering inrichtingsplan Vechttraject tussen Hardenberg en Junne, conform planning in de regionale voorkeursvariant.

  3. Start van de eerste twee projecten uit de het nieuwe investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht.

  4. Verwerving of afwaardering van 10% van de noodzakelijke gronden voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in het winterbed van de Vecht.

  5. Realisatie 18,3 hectare Ecologische Hoofdstructuur als onderdeel van de juridische verplichting van 82 hectare binnen de voormalig majeure projecten.

Toelichting op voortgang

Actie 1 In oktober is het bestemmingsplan definitief vastgesteld. Het waterschap start op korte termijn met de uitvoering en geeft opdracht tot het vervaardigen van de sluiskleppen.

Actie 2  Rheezermaten vertraagt, maar blijft nog wel binnen de hoofdlijnenplanning van de subsidiebeschikking. Het Voorlopig ontwerp (VO) wordt nu begin 2017 vastgesteld i.p.v. in 2016.

Actie 3 Inmiddels zijn zes subsidieaanvragen ontvangen, waarvan er nu vijf zijn toegekend. De andere twee zijn nog in procedure.

Actie 4 Inmiddels is in totaal 48 ha. EHS aangekocht van de benodigde 92 ha. (dit is inclusief de extra EHS (23 ha.) die met programmabudget wordt gekocht). Dit jaar is van 7,5 hectare de akte gepasseerd. Naar verwachting wordt dit jaar een bedrijf van 29 ha. aangekocht. Van deze oppervlakte is 6 ha. EHS. De overige grond zal het in worden gezet om (via kavelruil) andere EHS-percelen vrij te ruilen. Die kavelruil zal in 2017 plaatsvinden.

Actie 5 In Dalfsen is een natuurgebied ingericht van 30 hectare. Als compensatiemaatregel van sluis Junne is het natuurgebied De Kelder gerealiseerd (eind november is ook plantwerk gereed) van 6 ha.

Financiën

Toelichting op voortgang

Afronding Uitvoeringsprogramma 2011-2015 (Regionale Voorkeursvariant):

De begroting bestaat voor een groot deel uit grondaankopen. Op dit moment is sprake van een onderuitputting van € 2 miljoen, maar naar verwachting zal dit jaar een bedrijf worden aangekocht, waar nu onderhandelingen mee lopen. Er is nu geen aanleiding om het budget door te schuiven naar 2017.

Uitvoeringsprogramma vanaf 2016: Hoewel er meer subsidies worden aangevraagd en toegekend dan als in de prestatieomschrijving is benoemd, voldoet de begroting.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Wij vervullen meerdere rollen, namelijk die van belangenassembleur, investeerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website Ruimte voor de Vecht

Mijlpalen:

Bijeenkomst voor Statenleden, gemeenteraadsleden en algemeen bestuursleden (Vechtdaldag 16 september)