8.1.3 Noordoost-Twente

De gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente heeft als doel het geven van een sociaal-economisch impuls aan Noordoost-Twente, als antwoord op de gestapelde problematiek ten aanzien van demografie, economie en natuur en landschap. Samen met de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser, Oldenzaal en het waterschap Vechtstromen realiseren wij flankerende maatregelen voor het uitvoeren van herstelmaatregelen van Natura 2000 gebieden.

Context

De afgelopen jaren hebben we met de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente gestreefd naar een sociaaleconomische impuls voor Noordoost-Twente, als antwoord op de gestapelde problematiek. Binnen deze problematiek heeft de natuuropgave nog beperkt…

Acties

  1. Onderzoek doen naar mogelijke flankerende investeringen zoals herbestemming Vrijgekomen Agrarische Bebouwing, bedrijfsverbreding, versterking van kernkwaliteiten van het nationaal landschap of innovaties in de landbouw.

  2. Start uitvoering nieuwe tranche herstel van beken rond het brongebied, waarmee verdroging wordt tegengegaan en beleving zoveel mogelijk wordt versterkt.

  3. Start nieuwe tranche Noordoost-Twente 3.0 op basis van leerervaringen traject 2014 - 2015.

  4. Opstellen businesscase vergroten bevaarbaarheid kanaal Almelo-Nordhorn (Duitse grens tot Denekamp).

Toelichting op voortgang

Actie 4: Wij werken samen met de ondernemers aan het opstellen van een businesscase. De kosten van bevaarbaarheid zijn inmiddels in beeld en naar verwachting wordt de business case dit jaar opgesteld. Dit is echter een moeizaam proces.

Financiën

Toelichting op voortgang

Er worden in de komende maanden een viertal projecten  met investeringsverzoeken verwacht. Na binnenkomst zullen de verzoeken getoetst worden. Hierover bestaat nu nog geen zekerheid of alle verzoeken leiden tot een beschikking. Wanneer alle vier verzoeken gehonoreerd kunnen worden zal dit tot overbesteding leiden van circa € 150.000. Hiervoor is dekking aanwezig in de Uitvoeringsreserve KvO.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Wij faciliteren de trekkers van de gebiedsprocessen. Daarnaast ondersteunt de gebiedsontwikkeling het proces rond kanaal Almelo-Nordhorn. Onze rol is meer een initiërende dan een pionierende met een nieuwe rolverdeling tussen overheid en samenleving.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website Mijn Noordoost-Twente