8.1.2 Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura2000

Samen met 14 partners realiseren wij de doelstellingen voor de Natura 2000-gebieden, waarbij tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk is. Hierdoor ontstaat een goede balans tussen ecologie en economie. We zetten in op een snelle en slagvaardige realisatie van de ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000 en voeren maatregelen uit in en rond de Natura 2000-gebieden. Daarnaast hebben wij de ambitie om op basis van vrijwilligheid met de uitvoering van de verbetervoorstellen van de partners circa 500 hectare natuur te realiseren en daarmee de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) af te ronden.

Context

In het akkoord Samen Werkt Beter spreken vijftien partners, waaronder de provincie, uit dat zij gezamenlijk werken aan een goede balans tussen ecologie en economie in de provincie Overijssel. Voor de ontwikkelopgave EHS / Natura 2000 zijn daarbij…

Acties

  1. In 2016 wordt een gebiedsplan / -offerte opgesteld voor de Natura 2000-gebieden, waarvoor de provincie de trekker is. Deze plannen zijn in ontwerp gereed uiterlijk 31-12-2016.

  2. De opdrachtverlening voor de uitvoering van de interne maatregelen in de Natura 2000-gebieden. Deze opdrachtverlening gebeurt in principe via het subsidie-instrument Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap. Hiervoor worden met de terreineigenaren afspraken gemaakt.

  3. Het aanjagen van de totstandkoming van de afronding van de EHS (zogenoemde verbetervoorstellen). Voor deze afronding staan diverse partners uit Samen Werkt Beter aan de lat. Vanuit de provincie wordt de ontwikkeling van deze verbetervoorstellen gefaciliteerd.

  4. Het beschikbaar maken van de benodigde gronden voor de uitvoering van de maatregelen. Het heeft daarbij onze voorkeur om de gronden in eigendom bij anderen te laten en afspraken te maken over de uitvoering van de maatregeling op hun eigendommen.

Toelichting op voortgang

Er is in 2016 aanzienlijke voortgang geboekt binnen het programma Ontwikkelopgave EHS/Natura2000. De planuitwerkingsfase is gestart voor alle Natura2000-gebieden waar deze van toepassing is, waarbij verschillende partners uit Samen Werkt Beter een rol als trekker van een gebiedsproces op zich hebben genomen. Naar verwachting zal eind 2016 niet voor al deze gebieden een afgerond plan voor de uitvoeringsfase gereed zijn. Het blijkt dat het in beeld brengen van de gebiedsspecifieke uitwerking van de maatregelen meer tijd vergt dan verwacht. De inrichtingsplannen zullen voor de meeste gebieden in de loop van 2017 beschikbaar komen. Voor de projecten waarvan de provincie trekker is, zijn met name Wieden-Weerribben en IJsseluiterwaarden vertraagd omdat het beheerplan nog niet is vastgesteld.

Er zijn afspraken gemaakt met de terreinbeherende organisaties over planvorming en deels ook al uitvoering van de maatregelen die op hun gebieden aan de orde zijn, inclusief de wijze van subsidiëring van hun activiteiten.

Wij constateren dat de uitvoering van de verbetervoorstellen minder snel loopt, deze hebben overigens een vrijwillig karakter in tegenstelling tot de Ontwikkelopgave.

Er is een duidelijke beweging aan het ontstaan als het gaat om het beschikbaar krijgen van gronden, o.a. door inzet van de bedrijfsverplaatsingsregeling. Het tempo blijft wel achter bij de verwachting ten tijde van de begroting. In de gebieden wordt nu veel tijd geïnvesteerd in een nadere onderbouwing van de inrichtingsmaatregelen, waardoor het nog niet mogelijk is op grote schaal afspraken met grondeigenaren te maken.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het blijkt dat de kosten voor de Ontwikkelopgave EHS/N2000 voor het restant van 2016 € 2 miljoen hoger worden geraamd.  Hierbij is rekening gehouden met een onzekerheid die met name gelegen is in de omvang en het moment waarop de grond beschikbaar komt.

Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve EHS hebben wij besloten om de lasten op de prestatie 8.1.2. Ontwikkelopgave EHS/Natura2000 te verhogen met € 2 miljoen voor 2016 onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking uit de Uitvoeringsreserve EHS.

In 2016 zijn via het provinciefonds middelen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ontvangen die voortvloeien uit de bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden 2016-2021. Een deel van de maatregelen die in het werkprogramma van deze bestuursovereenkomst is opgenomen, wordt uitgevoerd via de verbetervoorstellen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Voor dit deel van de maatregelen gaat het in de periode 2016-2021 om een bedrag van € 4,6 miljoen. Deze bijdrage is voor 2016 vastgesteld op € 0,5 miljoen. Deze bijdrage was in het Statenvoorstel 2014/62 niet voorzien.

Verder stelt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de periode 2016-2021 een bedrag beschikbaar van € 5,3 miljoen voor het uitvoeren van hydrologische maatregelen. Deze maatregelen maken deel uit van de Ontwikkelopgave EHS/Natura 2000. Voor 2016 is in de meicirculaire deze bijdrage vastgesteld op € 0,9 miljoen. Deze bijdrage was reeds voorzien in het Statenvoorstel 2014/62.

Wij stellen u voor de bijdragen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu te storten in de Uitvoeringsreserve EHS.  Voor 2016 € 0,5 miljoen (Zoetwatervoorziening) en € 0,9 miljoen (Hydrologische maatregelen), 2017 en 2018 € 0,7 miljoen en voor 2019 tot en met 2021 € 0,9 miljoen. de meerjarige effecten hebben betrekking op Zoetwatervoorziening.

In de begroting 2016  is conform het Statenvoorstel PS/2015/687 voorzien in de budgettaire ruimte voor het ophogen van de formatieruimte met 15 fte ten behoeve van de programma-organisatie Ontwikkelopgave EHS/N2000. Het budget van € 1,1 miljoen wordt gedekt uit de  Uitvoeringsreserve EHS (U-EHS).

In 2016 is de planvormingsfase van de Ontwikkelopgave EHS/Natura 2000 in volle gang. De invulling van de extra formatieruimte is tot nu toe relatief beperkt gebleven. Naar verwachting zal er eind 2016 van de beschikbare formatieve ruimte 9 fte nog niet zijn ingevuld.

De werkelijke kosten voor 2016 van de ophoging van de formatieruimte worden op dit moment geraamd op € 0,2 miljoen.

Een belangrijke reden is dat in de meeste gebieden de planuitwerkingsfase wordt getrokken door een partner van Samen Werkt Beter (SWB).  De inzet van een SWB-partner wordt vergoed via het subsidiespoor.

Het programma zal in 2017 steeds meer in de uitvoeringsfase komen. De formatieruimte blijft in 2017 gelijk aan de ruimte in 2016. De feitelijke inzet in 2017 zal met name afhankelijk zijn van de mate waarin de provincie zelf de uitvoering ter hand neemt.  Dit zal in de loop van 2017 duidelijk worden.

Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve EHS hebben wij besloten om de lasten ten behoeve van uitbreiding van de formatieruimte in 2016 te verlagen met € 0,9 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de begrote onttrekking uit de Uitvoeringsreserve EHS.

 

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit EHS. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Voor de ontwikkelopgave EHS is vanuit het Statenvoorstel Uitvoeringsreserve EHS in totaal € 470 miljoen meerjarig investeringsbudget beschikbaar gesteld.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte op de Begroting 2016 opgenomen (resterend huidige begroting).

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Wij vervullen meerdere rollen, namelijk die van regisseur, opdrachtgever, investeerder en faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website ontwikkelopgave EHS / Natura 2000

Mijlpalen:

Jaarlijkse voortgangsrapportage over de ontwikkelopgave EHSN2000. Deze wordt gelijktijdig met het Jaarverslag aangeboden en geeft inzicht in de voortgang per gebied. 2 werkbezoeken van PS aan Natura2000-gebieden.