7.3.4 Ontwikkeling en uitvoering communicatiebeleid

Wij zorgen voor een permanent passende provinciale communicatie die ons in staat stelt de Overijsselse samenleving te informeren over en te betrekken bij de maatschappelijke opgaven waaraan de provincie zich verbindt en de politiek-bestuurlijke doelstellingen en resultaten die het bestuur nastreeft en realiseert.

Context

De zorg voor een heldere en transparante communicatie is een wettelijke taak van provincies. Hoe daaraan invulling te geven, is een eigen provinciale afweging. Uiterlijk in 2017 dient het mogelijk te zijn dat burgers en bedrijven zaken die ze met…

Acties

  1. We voeren het communicatiebeleid uit met als doel de relevante partijen in de samenleving te informeren over en te betrekken bij de provincie, het provinciaal bestuur en haar inhoudelijke doelstellingen.

  2. Met het oog op een effectieve communicatie concentreren we de communicatieve inzet op enkele hoofdboodschappen en verstevigen we de verbinding met de provinciale lobbyinzet. (relatie met prestatie 7.3.2).

  3. Om aansluiting te kunnen blijven vinden bij de snel veranderende samenleving investeren we in het in samenhang beoordelen van meetgegevens op diverse terreinen (doelgroepbehoeften, bereikgegevens traditionele en nieuwe media etc) (relatie met prestatie 7.3.3.).

  4. We bereiden de invulling van de wettelijke verplichting tot publicatie van digitale kennisgevingen per 2017 voor. We gebruiken de monitoringgegevens en onze ervaringen met bestaande publicatievormen voor een zo effectief mogelijke inrichting.

  5. Op basis van de besluitvorming over het Investeringsplan Kwaliteit Openbaar Bestuur (voorjaar 2016) geven we het corporate communicatie instrumentarium vorm. Aandachtspunten daarbinnen zijn vormgeving/huisstijl en de kwaliteit en eenduidigheid van (externe) stukkenstroom / uitgaande uitingen (relatie met prestatie 7.2.3. en 7.3.6).

Toelichting op voortgang

In het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is opgenomen dat het magazine  één van de instrumenten is die we inzetten om verbinding met de Overijsselse inwoners te hebben en houden. Het magazine is verspreid maar het budget is niet helemaal uitgegeven doordat de kosten van de verspreider minder hoog waren dan geraamd. Verwacht wordt dat de verspreidingskosten hoger zullen worden in 2017 omdat een nieuwe verspreider wordt gezocht.

In het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is opgenomen dat mediamonitoring plaats zal vinden tijdens deze coalitieperiode. Een grootschalig onderzoek over mediamonitoring wordt in 2017 gehouden net als de mogelijkheid tot onderzoek naar het magazine en de huis aan huis pagina. De kosten zullen ten laste van 2017 vallen.

Financiën

Toelichting op voortgang

Vanuit het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur zijn er voor deze prestatie middelen beschikbaar gesteld voor activiteiten op het gebied van corporate communicatie. De hiervoor beschikbare middelen zijn dit jaar niet geheel nodig, maar wel deels in 2017 voor een bedrag van € 40.000. De overige middelen ad € 80.000 van 2016 kunnen derhalve weer terugvloeien naar de uitvoeringsreserve ten behoeve van andere projecten binnen het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel en de gemaakte afspraken in het Statenvoorstel , hebben wij besloten om een bedrag à € 40.000 lasten door te schuiven vanuit 2016 en toe te voegen aan de jaarschijf 2017, op prestatie 7.3.4

Daarnaast hebben wij besloten op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel om een bedrag à € 80.000 lasten af te ramen op prestatie 7.3.4. De middelen blijven binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel beschikbaar voor uitvoeren van onderdelen van het investeringsvoorstel Kwaliteit openbaar Bestuur.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit Kwaliteit Openbaar Bestuur, zie PS/2016/344
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Mijlpalen:

Onderdeel van het Investeringsplan Kwaliteit Openbaar Bestuur (voorjaar 2016).