7.3.3 Bevorderen gebruik beleidsinformatie ten behoeve van beleidsontwikkeling

Actuele informatie over wat er gebeurt in de provincie is van belang voor het maken van keuzes bij de beleidsontwikkeling maar ook voor het afleggen van verantwoording over de effectiviteit van het gevolgde beleid. In de dagelijkse beleidsuitvoering vormt goede en aansprekend vormgegeven beleidsinformatie de basis voor het handelen en het samenwerken met derden. Als kennismakelaar verzamelt en bieden wij kennis over provinciale ontwikkelingen en vraagstukken en ondersteunen wij partners.

Context

Kompas 2020 biedt de bevestiging van de koers die we met Beleidsinformatie hebben gekozen. We zetten nadrukkelijk in op de ontwikkeling tot provinciale planbureaufunctie en op de ontwikkeling tot kennismakelaar.

Acties

  1. Wij voeren beleidsevaluaties en monitoring uit.

  2. Wij zorgen voor betrouwbare en bruikbare beleidsinformatie en stellen deze in diverse vormen beschikbaar.

  3. Wij richten de wettelijk verplichte basisregistraties en meetnetten in en beheren en gebruiken deze.

  4. Wij voeren het beleidscontrol in het kader van de brede control uit.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.